Europaparlamentet

Kvinnors rättigheter i Turkiet - regelverket måste genomföras i praktiken

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 16:56 CET

Europaparlamentet bedömer de rättsliga ramarna i fråga om kvinnors rättigheter i Turkiet tillfredsställande, men påpekar att stora insatser fortfarande krävs när det gäller det faktiska genomförandet. Mer krävs för att öka kvinnors deltagande inom utbildning, på arbetsmarknaden och i det politiska livet och mer statistik måste tas fram om detta. Alla former av våld mot kvinnor måste också bekämpas.


Parlamentet välkomnar att den aktiva fasen i anslutningsförhandlingarna mellan Turkiet och EU har inletts, men beklagar att reformprocessen i Turkiet gått långsammare det senaste året och pekar på fortsatta problem med kvinnors rättigheter. I Emine BOZKURTs (PSE, NL) betänkande om kvinnors roll i det sociala, ekonomiska och politiska livet i Turkiet, som parlamentet har antagit med 522 röster för, 15 emot och 53 nedlagda, betonar ledamöterna att respekten för mänskliga rättigheter, inbegripet kvinnors rättigheter, är ett oeftergivligt villkor för medlemskap i EU. Betänkandet baserar sig på kommissionens framstegsrapportering och parlamentet granskar för andra gången sedan anslutningsförhandlingarna inleddes kvinnors roll i det sociala, ekonomiska och politiska livet i Turkiet.

Genomförande av lagstiftning och samordning
De rättsliga ramarna för kvinnors rättigheter bedöms tillfredsställande, men genomförandet fortsätter att vara bristfälligt, anser ledamöterna som upprepar att gemenskapens regelverk på området för kvinnors rättigheter måste genomföras till fullo. Parlamentet påpekar att den nya strafflagen, som trädde i kraft i juni 2005, innebär att kvinnors grundläggande rättigheter stärks avsevärt, men det noterar även med oro de försök som gjorts för att upphäva lagstiftning om kvinnors rättigheter.

I betänkandet tas problemet upp med att flickor i delar av sydöstra Turkiet inte registreras vid födseln. Ledamöterna anser att detta försvårar kampen mot tvångsäktenskap och hedersrelaterade brott, eftersom offren saknar officiell identitet. De turkiska myndigheterna uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att alla turkiska barn registreras vid födseln.

Tillgång till statistik
Europaparlamentet konstaterar att det fortfarande råder brist på korrekta uppgifter om kvinnornas situation i Turkiet och att befintliga uppgifter inte ännu täcker alla problem med anknytning till kvinnors situation, roll och rättigheter. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang att det turkiska statistiska institutet i början av 2007 tog initiativ till att erbjuda ”könsuppdelad statistik” för socialt, kulturellt och ekonomiskt liv, inklusive uppgifter om löneklyftan mellan kvinnor och män.

Bekämpa våld mot kvinnor
Parlamentet fördömer alla fall av våld mot kvinnor, inbegripet hedersmord, påtryckningar som leder till självmord, våld i hemmet, tvångsäktenskap och polygami som fortsätter att utgöra problem i Turkiet.

Europaparlamentet noterar kommissionens anmärkning att de domar som avkunnas av domstolarna, trots bestämmelserna i den nya strafflagen om att hedersmord är en försvårande omständighet i mordfall, fortfarande är milda. Parlamentet uppmanar de rättsliga myndigheterna att tillämpa och tolka bestämmelserna i strafflagen på ett korrekt och effektivt sätt, så att denna typ av brott kan undvikas, och att garantera att man inte kan tillämpa någon straffnedsättning eller förmildrande omständigheter på brott mot kvinnor. Ledamöterna välkomnar inrikesministeriets officiella skrivelse av den 9 januari 2007 genom vilken en handlingsplan för samordning av insatserna för att förhindra heders- och traditionsrelaterade brott inrättas.

Ledamöterna välkomnar initiativet att ge värnpliktiga soldater utbildning i förebyggande av våld mot kvinnor och att i kursplanen för polisskolorna inkludera frågor som kvinnors rättigheter som en del av de mänskliga rättigheterna, jämställdhet mellan kvinnor och män, våld mot kvinnor och hedersrelaterade brott.

Den turkiska regeringen och kommissionen uppmanas att prioritera kampen mot våldet i allmänhet och särskilt hedersrelaterade brott. Parlamentet erinrar om betydelsen av systematiska undersökningar och effektiva straff och utbildning av polis och rättsvårdande myndigheter i jämställdhetsfrågor och kampen mot våld. De turkiska institutionerna uppmanas också att upprätta förbindelser med alla grupperingar – civila, sociala eller religiösa – i samhället för att kunna inleda kampanjer, riktade särskilt mot ungdomar, för att sprida kunskap om att våld mot kvinnor och barn är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna.

Politiskt deltagande
Kvinnors deltagande i politiken i Turkiet är alltför lågt, anser parlamentet som understryker behovet av kvinnliga förebilder i maktpositioner och beslutsfattande positioner. Ledamöterna föreslår att åtgärder ska vidtas för att säkra tillräcklig representation av kvinnor på vallistor. De politiska partierna i Turkiet, med början från de kommande valen 2007, uppmanas att ta med fler kvinnliga kandidater på vallistorna, att ge kvinnor en lämplig roll i partihierarkin och att höja medvetenheten om betydelsen av att kvinnor deltar i det politiska arbetet.

Utbildning och arbetsmarknad
Kvinnor drabbas fortfarande av diskriminering, bland annat beroende på bristande utbildning och utbredd analfabetism. Unicef uppskattar att mellan 600 000 och 800 000 flickor årligen som uppnått obligatorisk skolålder endera hindras av sina familjer från att gå till skolan eller inte går till skolan på grund av logistiska svårigheter. Sysselsättningsgraden för kvinnor är följaktligen mycket låg, under 25 procent, medan den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor i EU 25, som är 55 procent.

Den turkiska regeringen uppmanas att ta fram korrekta uppgifter om diskriminering av kvinnor, inbegripet tillträde av kvinnor som bär huvudduk till arbetsmarknaden, i syfte att fastställa om det finns risk för indirekt diskriminering på grund av kön.

Europaparlamentet bör regelbundet utvärdera framstegen på området för kvinnors rättigheter i Turkiet som en komplettering av och i förbindelse med kommissionens årliga framstegsrapport. Parlamentets första granskning av kvinnornas roll i Turkiet i det sociala, politiska och ekonomiska livet gjordes i ett betänkande som antogs i juli 2005.Föredragande: Emine BOZKURT (PSE, NL)Betänkande: A6-0003/2007Beslutsförfarande: InitiativbetänkandeDebatt: 12.2.2007Omröstning: 13.2.2007

Ref.: 20070208IPR02887
Kontakt:
Pernilla Jourde
Redaktion & information
E-postadress : press-sv@europarl.europa.eu
Telefonnummer i Bryssel : (32-2) 28 43411 (BXL)
Telefonnummer i Strasbourg : (33-3) 881 72420 (STR)