Riksrevisionen

Låg kännedom om jobbskatteavdraget

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 10:57 CET

Allmänhetens kännedom om jobbskatteavdraget är låg. Det finns därför en risk för att avdraget inte får den effekt som regeringen räknar med. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.
Riksrevisionen har granskat jobbskatteavdragets förutsättningar att öka arbetskraftsutbudet och regeringens underlag för bedömningar av avdragets effekter.

Granskningen visar att jobbskatteavdraget på lång sikt kan leda till att fler personer väljer att arbeta. Resultaten från Riksrevisionens beräkningar ligger i linje med dem som regeringen har presenterat. Antalet arbetade timmar förväntas öka med ungefär 2,6 procent till följd av reformens fyra steg. Detta förväntas ske främst genom att fler personer väljer att delta i arbetskraften. Enligt samma beräkningar förväntas unga, äldre och utrikes födda öka antalet arbetade timmar mer än befolkningen som helhet.

Syftet med jobbskatteavdraget är främst att ändra beteendet hos dem som idag inte arbetar genom att öka drivkraften för att arbeta. Enligt ny forskning är information om reformer såsom jobbskatteavdraget av stor betydelse för reformens genomslag. I granskningen framkommer att allmänhetens kännedom om jobbskatteavdraget är låg. Särskilt låg är kännedomen bland dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Färre än var tredje arbetslös, ung och utrikes född känner till avdraget. Risk finns därmed att reformen inte får den fulla effekt som regeringen räknar med.

– Beräkningarna visar att jobbskatteavdraget kan förväntas få en positiv effekt på arbetskraftsutbudet. Men regeringen bör säkerställa att allmänheten får en bättre kännedom om jobbskatteavdraget. Det är en förutsättning för att nå de förväntade effekterna, säger riksrevisor Claes Norgren.

Bakgrund:
Jobbskatteavdraget är en skattereduktion på arbetsinkomster. Den första generella skattesänkningen för alla med förvärvsarbete infördes den 1 januari 2007. Därefter har ytterligare två sänkningar genomförts. Från och med den 1 januari 2010 kommer jobbskatteavdraget förstärkas med ett fjärde steg. Skattebortfallet för jobbskatteavdragets fyra steg uppgår till nära 70 miljarder kronor.

Rapporttitel: Jobbskatteavdraget (RiR 2009:20)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Ansvarig riksrevisor: Claes Norgren, 08-517 140 30
Projektledare: Jesper Antelius, 08-517 143 13, 073-445 23 13
Pressekreterare: Martin Engman, 08-517 142 01, 073-445 22 01
Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.