Statistiska centralbyrån, SCB

Låga disponibla inkomster - till stor del tillfälliga

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 09:39 CEST

Longitudinell individdatabas (LINDA)

Låga disponibla inkomster - till stor del tillfälliga

Bland de med låg disponibel inkomst år 1991 är det få som fortfarande har låg disponibel inkomst år 2003.

Av de 10 procent med de lägsta disponibla inkomsterna år 1991 fanns 16 procent kvar i gruppen med de 10 procent lägsta disponibla inkomsterna 12 år senare. Två femtedelar (38 procent) hade lyckats öka sin disponibla inkomst över medianvärdet, det vill säga de tillhör den övre halvan av inkomstfördelningen.

Den grupp som studerats var mellan 20-50 år 1991 och tillhörde de 10 procent med lägst disponibel inkomst samma år. Fortsättningsvis benämns dessa individer gruppen. Beräkningar har gjorts för åren 1991, 1994, 1997, 2000, 2002 och 2003 med hjälp av Longitudinella Individdatabasen (LINDA).

Många i gruppen ökade sina disponibla inkomster redan under de första åren (1991-1994). Det gäller inte för alla. År 1994 var 33 procent av kvinnorna kvar i gruppen med de 10 procent lägsta disponibla inkomsterna och bland männen 26 procent. Motsvarande andelar år 2003 var 16 procent respektive 15 procent.


Andel av 1991 års grupp med de 10% lägsta disponibla inkomsterna som finns kvar i motsvarande grupp

Tabeller på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____146579.asp

Studerar man enbart de som var under 30 år, finner man att de som kommer från den lägsta inkomstgruppen 1991 fördelar sig jämnt över alla inkomstgrupper åren 2002 och 2003. De unga med låg disponibel inkomst 1991 kommer alltså senare ha samma inkomstfördelning som hela befolkningen 2002 och 2003.

Vad består inkomsten av och hur förändras den över perioden 1991-2003?

För de 10 procent med de lägsta disponibla inkomsterna år 1991 som finns kvar år 2003 i den lägsta inkomstgruppen, d.v.s. 16 procent av ursprungsgruppen, finner vi följande:

- Andelen individer med arbetsinkomst minskar från 74 procent år 1991 till 40 procent år 2003. Det är bara marginella skillnader mellan kvinnor och män.
- Andelen individer med arbetsmarknadsstöd minskar från 20 procent 1991 till 7 procent 2003. Arbetsmarknadsstöd är vanligare bland män 2003 (9 procent bland män, 5 procent bland kvinnor).
- Andelen individer med någon form av pension är år 1991 endast 2 procent, men ökar över åren och är år 2003 uppe i 13 procent. Kvinnor har en högre andel (16 procent) än män (10 procent). Det bör observeras att ingen har uppnått pensionsåldern 65 år under den undersökta perioden.
- Andelen individer med socialbidrag (idag försörjningsstöd) år 1991 är 21 procent, därefter minskar andelen och är 12 procent år 2003. Det är betydligt fler män än kvinnor som har socialbidrag.

Tabell 1 Andelar med respektive inkomst/transferering år 1991 för de med de 10 procent lägsta disponibla inkomsterna (procent)

Sjukpenning redovisas inte i tabell 1 på grund av arbetsgivarinträdet 1992 (arbetsgivarna betalar sjuklön under den första tiden).
Tabell 2 Andelar med respektive inkomst/transferering år 2003 av gruppen som fortfarande återfinns bland de 10 procent med de lägsta disponibla inkomsterna (procent)


Den studerade gruppen består till stor del av yngre personer. 41 procent av de med de 10 procent lägsta disponibla inkomsterna är 20-24 år 1991. Studeras de som tillhörde de 10 procent med de lägsta disponibla inkomsterna 1991 och som fortfarande år 2003 tillhör den lägsta inkomstgruppen är fördelningen annorlunda. De yngres (32-36 år) andel är då 23 procent.

Sammanfattningsvis tyder studien på att låga inkomster till stor del är tillfälliga och hänförbara till de yngre åren. Inkomstskillnaderna kommer därför att utjämnas över en längre period. Varje enskilt år redovisar ett stort antal tillfälligt låga inkomsttagare.

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna i detta pressmeddelande kommer från den urvalsbaserade Longitudinella INdividDAtabasen (LINDA). Möjligheter finns att med hjälp av LINDA göra longitudinella studier över åren men även att studera enskilda år. Databasen är skapad för att möjliggöra för forskare att bland annat studera inkomstutvecklingen för olika grupper. Data finns för åren 1968-2003.

Gruppen som studerats var mellan 20-50 år 1991 och tillhörde de 10 procent med lägst disponibel inkomst samma år (första decilen). Ytterligare krav för att en individ ska tillhöra den studerade gruppen var:
- individerna får inte ha någon inkomst av näringsverksamhet 1991.
- individerna ska finnas i Sverige samtliga studerade år (1991, 1994, 1997, 2000, 2002, 2003)

För att kunna studera gruppens utveckling över tiden jämfört med hela befolkningen beräknades deciler för åren 1994-2003. Decilerna beräknades med hjälp av hela befolkningen (20-64 år) och inte bara med individerna i den studerade gruppen. Individerna i den studerade gruppen har sedan indelats i de olika decilgrupperna för respektive år med avseende på deras individuella inkomst samma år. Därmed kan man följa individerna över åren och se hur deras inkomst förändras i relation till övriga befolkningen.

Med median avses det värde som delar en grupp i två delar med avseende på till exempel disponibel inkomst. Antag att individernas disponibla inkomst sorteras i storleksordning med det minsta värdet först och det största värdet sist. Medianen är då det mittersta värdet. Med deciler avses de värden som delar en grupp i tio delar. De med de 10 procent lägsta disponibla inkomsterna utgör den första decilen.

Disponibel inkomst Utgörs av summan av inkomst minus skatt och negativa transfereringar (t ex återbetalning av studielån) plus skattepliktiga (t ex sjukpenning, arbetsmarknadsstöd) och skattefria (t ex bostadsstöd) transfereringar.

Arbetsinkomst Här ingår löneinkomst, inkomst från näringsverksamhet, ersättning i samband med sjukdom, föräldrapenning och dagpenning vid utbildning och tjänstgöring inom totalförsvaret.

Arbetsmarknadsstöd Här ingår ersättning i samband med arbetslöshet och arbetsmarknadsutbildning.

Pension Här ingår pension och livränta. Aktivitetsersättning och sjukersättning ingår (benämndes förtidspension t.o.m. år 2002).

Studiestöd Här ingår ersättning i samband med studier, även studielån ingår här.

Sjukpenning Här ingår ersättning vid sjukdom, arbetsskada, rehabilitering, avtalsgruppsjukförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och frivillig sjukpenningförsäkring.

Socialbidrag/försörjningsstöd Här ingår ersättning till dem som inte på annat sätt uppnår skälig levnadsnivå. Socialbidrag/försörjningsstöd är en transferering till hushållet och skillnaden mellan könen kan bero på svårigheter att definiera hushållet.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt m.m. finns på SCB:s webbplats.

Producent
SCB, enheten för inkomster och boende
70189 Örebro
Förfrågningar
Marcus Vingren
Tfn 019-176312
E-post marcus.vingren@scb.se
Håkan Björk
Tfn 019-176683
E-post hakan.e.bjork@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.