Skellefteå Kraft

Låga elpriser gav lägre vinst

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 13:14 CEST

Verksamhetsårets första tertial har inletts med betydligt lägre marknadspriser på el än vad som förutspåtts. Det låga elpriset är den enskilt största förklaringen till att Skellefteå Kraft inte når upp till budget.

· Nettoomsättningen uppgick till 1 498 miljoner kronor mot 1 791 miljoner motsvarande period 2013.

· Koncernens resultat (EBIT) under första tertialet uppgick till 257 miljoner kronor mot 381 miljoner kronor motsvarande period 2013.

· Resultatet efter finansnetto uppgick till 227 miljoner kronor mot 353 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

· Investeringarna uppgick till 170 miljoner kronor jämfört mot 112 motsvarande period föregående år.

Kommentar från koncernchefen Hans Kreisel:

Utfallet för tertial 1 är närmare 100 miljoner under budget. Det genomsnittliga elpriset på börsen har under perioden legat på 25,9 öre per kWh.  Det låga elpriset är den enskilt största förklaringen till att vi inte når upp till budget.

Vattenkraften har i stort producerat enligt plan, medan vindkraften producerat mindre än planerat. Tillgängligheten i våra vindkraftparker har varit lägre än förväntat under januari och februari, men förbättrats under mars och april. Driften av våra stora kraftvärmeverk på Hedensbyn och Lycksele har varit stabil under perioden. Det varma vädret har dock medfört lägre leveranser av värme än normalt.

Prognosen för helåret 2014 pekar på ett rörelseresultat (EBIT) på 520 miljoner kronor.

För information:
Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft
mobil 072-217 58 21
e-post hans.kreisel@skekraft.se


Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Verksamheten består av såväl teknisk utveckling som försäljning och leverans. Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2013 var omsättningen 4,3 miljarder kronor.