Riksgäldskontoret

Lånebehovet större än väntat

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 09:32 CEST

Lånebehovet har från juni till och med augusti varit 7,2 miljarder kronor större än prognostiserat. Detta gör att lånebehovet för helåret 2003 beräknas bli större än vad Riksgäldskontoret räknade med i juni, då prognosen låg på 27 miljarder kronor.

En ingående analys av utfallen och övrig ny information, t.ex. i budgetpropositionen, kommer att ligga till grund för de reviderade lånebehovsprognoser för 2003 och 2004 som Riksgäldskontoret publicerar den 22 oktober.

Den rapporterade ökningen av lånebehovet föranleder inga förändringar i de annonserade emissionsplanerna av statsobligationer.

Statens betalningar under augusti gav ett underskott på 12,4 miljarder kronor, vilket är 3,1 miljarder kronor mer än vad Riksgäldskontoret räknade med i sin senaste prognos.

Det primära lånebehovet (alla statliga betalningar exklusive
räntebetalningar) uppgick till 12,5 miljarder, vilket är 5,5 miljarder kronor mer än beräknat. Huvudorsaken till det högre lånebehovet är att utbetalningar av överskjutande skatt var 5,4 miljarder större än prognostiserat. Lägre preliminärskatteinbetalningar bidrar också till ett ökat lånebehov. I motsatt riktning verkade mindre utbetalningar från statliga myndigheter.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,9 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Detta är främst ett resultat av att överkurser vid obligationsemissioner var högre än beräknat.

För tolvmånadersperioden t.o.m. augusti uppgick lånebehovet till 56,3 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av augusti 1 224 miljarder kronor.

Utfallet av statens lånebehov för september publiceras den
7 oktober 2003, kl. 9.30.1

För mer information:
Gunnar Forsling.Tel: 08-613 45 35

Tabell med siffror över utfallet finns på www.rgk.se

1 Publiceringsplan för 2003 finns på www.rgk.se. Den kan också beställas på tel. 08-613 47 40. På Internationella Valutafondens webbplats (http://dsbb.imf.org) tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för utfallet av statens lånebehov, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden (SDDS).