Örnsköldsviks kommun

Långsiktig avveckling föreslås vid uttjänta äldreboenden

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 11:25 CET

Med grund i en långsiktig lokalförsörjningsplan föreslår välfärdsförvaltningen i Örnsköldsvik att avveckla Mogårns vård- och omsorgsboende i Moliden. Avvecklingen planeras ske succesivt med början 2016 för att vara helt genomförd när det nya vård- och omsorgsboendet i Själevad öppnar 2018.

Idag finns 34 platser på Mogårn. De boende kommer att få lämna önskemål om vilket annat boende de vill flytta till och kommunens strävan är att tillgodose dessa önskemål. Berörd personal kommer att erbjudas/ges företräde vid vakanta tjänster inom förvaltningen.

– Genom att låta omstruktureringen pågå under en längre tidsperiod har vi goda förhoppningar att hitta lämpliga lösningar för såväl boende som medarbetare, säger Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef för särskilt boende.

Även vid Sidensjögården föreslås en långsiktig avveckling. I ett första skede handlar det om att flytta 20 korttidsplatser till centrala Örnsköldsvik. Planerna är att påbörja förändringen under 2016. På Sidensjögården finns även åtta boendeplatser för dementa. Dessa platser berörs inte av förändringen.

Långsiktig plan för att möta nya behov
– De åtgärder vi nu föreslår ser vi som nödvändiga för att erbjuda en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Dagens och morgondagens äldreomsorg behöver ändamålsenliga lokaler som uppfyller gällande krav på boendestandard och arbetsmiljö. Uttjänta fastigheter och äldre vård- och omsorgsboenden som inte lever upp till dagens krav behöver succesivt fasas ut, säger förvaltningschef Katarina Jensstad.

De föreslagna omstruktureringarna ingår som en första etapp i välfärdsförvaltningens lokalförsörjningsprogram som sträcker sig över perioden 2014-2024. Programmet syftar till att tillgodose ett långsiktigt behov av fullvärdiga boendeplatser och som en del i detta inventeras behovet av renovering eller omstrukturering vid befintliga boenden. Enligt programmet beräknas cirka 17 procent av Örnsköldsviks befolkning över 80 år beviljas vård- och omsorgboende i någon form.

Medarbetare vid Mogårn och Sidensjögården är idag, 12 januari, kallade till information om planerna. Anhöriga till boende vid Mogårn är inbjudna till separat informationsmöte 19 januari. Förändringarna vid Sidensjögården gäller endast korttidsplatser och påverkar därför inga permanent boende vårdtagare.

De aktuella föreslagen om förändringar vid Mogårn och Sidensjögården behandlas vid omsorgsnämndens sammanträde 16 mars.

 

YTTERLIGARE INFORMATION
Katarina Jensstad, chef välfärdsförvaltningen, 070 – 698 82 19.
Anna Reynberg Sjölund, chef avdelningen för särskilt boende, 070 – 190 59 09.