Finansdepartementet

Långtidsutredningen presenterar förslag för en bättre fungerande arbetsmarknad

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 09:38 CET

Långtidsutredningen 2011 presenterar idag sitt huvudbetänkande.
Bland annat föreslås att arbetslöshetsersättningen görs tillgänglig även för de som saknar tidigare arbetslivserfarenhet, tidigare insatser för de arbetslösa som tillhör svaga grupper och att uppsägningsavgifter som växer med anställningstiden införs.

Långtidsutredningen 2011 har fokuserat på arbetsmarknadens funktionssätt. Den övergripande bedömningen är att den svenska arbetsmarknaden i många avseenden fungerar väl men att det också finns ett antal uppenbara brister. Utredningen presenterar ett stort antal reformer. Bland annat föreslås att alla som varit arbetslösa i minst tre månader ska få rätt till en arbetslöshetsersättning som är högre än dagens försörjningsstöd (socialbidrag) om de deltar i ett garantiprogram. Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken kan då samlas hos Arbetsförmedlingen. I dag lägger kommunerna stora resurser på arbetsmarknadspolitiska åtgärder riktade till mottagare av försörjningsstöd, vilket är en verksamhet som varken dokumenteras, utvärderas eller följs upp systematiskt.

Utredningen föreslår också att Arbetsförmedlingens arbete med de svaga grupperna på arbetsmarknaden förbättras. Det tar i dagsläget alldeles för lång tid för arbetssökande med sämre meriter att få  hjälp. Förmedlingen bör också arbeta mer aktivt gentemot arbetsgivare för att hjälpa dessa grupper.
- Det går inte att nog betona hur viktiga arbetsgivarkontakter är vid utformningen av alla insatser inom arbetsmarknadspolitiken, integrationspolitiken och utbildningsväsendet säger docent Oskar Nordström Skans som lett arbetet med långtidsutredningen.

Dessutom föreslås ett förändrat anställningsskydd som minskar skillnaderna mellan tidsbegränsade anställda och fastanställda.
- Ett anställningsskydd som baseras på uppsägningsavgifter som växer med anställningstiden minskar risken för att nyanställda sägs upp och ökar samtidigt arbetsgivarnas möjligheter till omstruktureringar säger Oskar Nordström Skans.

Läs mer om Långtidsutredningen 2011: http://www.regeringen.se/sb/d/12401

Långtidsutredningen
Långtidsutredningen har sedan 1948 fungerat som ett underlag för den ekonomiska politiken och den ekonomisk-politiska debatten genom analyser av utmaningar och möjligheter för den svenska ekonomin på lång sikt. Utredningen leds och genomförs av tjänstemän vid Finansdepartementet. Däremot tar inte departementsledningen ställning till innehållet innan publicering.


Kontakt:
Oskar Nordström Skans
projektledare Långtidsutredningen
tfn 073-593 33 48