Stockholms Läns Landsting

Låt barnen vara med - Förebyggande arbete avgörande för barns och ungas hälsa

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 13:53 CEST

Barn i Stockholms län mår bra och de allra flesta barnen uppger själva att
de är mycket eller ganska friska och trivs med livet. Men barns hälsa,
villkor och levnadsvanor är starkt kopplat till omgivande vuxna och
samhälle. När det gäller övervikt och tandhälsa finns det betydande
skillnader inom länet. Det och mycket annat visar en sammanställning av
hälsoläget bland barn, ungdomar och unga vuxna i Stockholms län.

Förhållanden under barndomen har stor betydelse för hälsan under hela
livet. Barns delaktighet och bekräftelse är viktigt för deras känsla av
sammanhang. En ny rapport, Barnen i folkhälsorapporter, beskriver hur
hälsoläget ser ut bland barn, ungdomar och unga vuxna (18-24 år) i
Stockholms län.

Några resultat från rapporten
70% av barnen lever med båda sina föräldrar. Totalt har 10% av
barnfamiljerna låg inkomststandard, fler bland ensamstående.
Förekomsten av fetma och övervikt bland fyraåringar varierar stort i
länet. Var femte 10-åring i länet är överviktig.
Att ha barn verkar vara en gynnsam hälsofaktor för vuxna.
Tandhälsan har förbättrats men det finns stora sociala skillnader
inom länet.
96 % bland elever i gymnasiet och 78 % bland elever i mellanstadiet
känner sig trygga i skolan.
I Stockholms län finns en något högre andel 20-åringar utan
grundläggande behörighet till högskola och universitet än i övriga
län.
Fler elever i 9:an avhåller sig helt från alkohol, men andelen
högkonsumenter ökar.
En tredjedel av män och en fjärdedel bland kvinnor i åldern 15-24 år
har inte använt kondom eller annat preventivmedel vid senaste
samlaget.
Bland utrikes födda 20-24-åringar hade 46% procent ett arbete jämfört
med 60% bland sverigefödda i samma ålder.

- Att satsa förebyggande är mycket viktigt då trygga och goda
uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa och för
folkhälsan på sikt. Barnens egna perspektiv på sin hälsa är viktig att
lyfta i det fortsatta arbetet säger Gunnar Åberg som är en av rapportens
författare.

- I en tid då Stockholmsregionen växer kraftigt är det särskilt viktigt att
ta hänsyn till barns miljö och hälsa i samhällsplaneringen. Kunskapen om
barns villkor och barnets perspektiv på hälsa måste lyftas fram. Här är
barnhälsovården och skolhälsovården viktiga aktörer i det hälsofrämjande
arbetet för t ex psykisk hälsa och välbefinnande, säger Birgitta Greitz som
koordinerat sammanställningen.

Rapporten Barnen i folkhälsorapporter är framtagen av Karolinska
Institutets folkhälsoakademi på uppdrag av Stockholms läns landsting. Den
finns att ladda ner/beställa på Folkhälsoguiden.

För mer information
Gunnar Åberg, folkhälsosamordnare, Tfn: 08-524 876 80, E-post:
gunnar.aberg@ki.se
Birgitta Greitz, utredare/beteendevetare, Tfn 08-524 875 23, E-post:
birgitta.greitz@ki.se
Ulrika Borgelin Stoltz, informatör, Tfn 08-123 132 99, E-post:
ulrika.m.borgelin-stoltz@sll.se

Om Karolinska Institutets folkhälsoakademi
Karolinska Institutets folkhälsoakademi har som främsta uppgift att främja
folkhälsan. Här bedrivs folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt
strategiskt och praktiskt folkhälsoarbete på regional och nationell nivå.
Stockholms läns landsting beställer stora delar av sitt folkhälsoarbete
från Karolinska Institutets folkhälsoakademi.