Sveriges Kommuner och Landsting

Låt kommunerna ta ansvar för strandskyddet

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 08:49 CEST

Låt Sveriges kommuner bestämma om strandskyddet. Det är de som har den största kunskapen om de lokala förutsättningarna och bäst kan avgöra var man kan tillåta bebyggelse i strandområden. Det skriver Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som vill ha en dialog om strandskyddet med regeringen i höst.

När Bräcke kommun fick in en ansökan om att få bygga ett båthus vid Rindsjön, prövade kommunen ärendet på sedvanligt sätt. Stadsarkitekten tittade på förutsättningarna och kom fram till att placeringen av båthuset inte skulle innebär några störningar för varken människor, djur eller växter. Därför sa politikerna i kommunen ja till bygget av det knappt 30 kvadratmeter stora båthuset.

Samma åsikt hade dock inte statliga Naturvårdsverket som överklagade kommunens beslut till länsstyrelsen. I sitt överklagande skriver det statliga verket bland annat att båthuset ligger för långt från huvudbyggnaden. Länsstyrelsen gick på Naturvårdsverkets linje och upphävde i slutet av maj i år kommunens beslut. Nu har den sökande överklagat länsstyrelsens beslut till miljödomstolen.

Det här är ett av många strandskyddsärenden runt om i landet där intressen står mot varandra och där det ofta är svårt att se om det är sakskäl eller slumpen som avgör vad slutresultatet blir.

Det är helt fel väg att gå, tycker SKL. Låt kommunerna ta ansvar för och fatta beslut om strandskyddet. Det är de som har den bästa kunskapen om hur verkligheten ser ut.

Vi vill också skydda stränderna, värna om naturvärden och ett rörligt friluftsliv och tycker inte att man bör tillåta bebyggelse närmare än 25 meter från strandlinjen. Men det måste vara möjligt att föra en nyanserad diskussion om strandskyddet och se till mångfalden bland landets 290 kommuner.

För att detta ska bli möjligt vill SKL att staten genom länsstyrelserna, i samråd med kommunerna, pekar ut områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet och det känsliga djur- och växtlivet som finns i anslutning till våra stränder. Dessa områden ska sedan beskrivas i de kommunala översiktsplanerna enligt plan- och bygglagen. Skulle det uppstå en intressekonflikt, om en kommun och en länsstyrelse är oense om ett riksintresse, tycker vi att länsstyrelsen ska få möjlighet att överpröva kommunens beslut.

Det skulle ge en långsiktig och tydlig planering, något som saknas med dagens system där kommunen beslut i strandskyddsärenden kan upphävas av länsstyrelsen. Dessutom skickas tusentals kommunala beslut till den statliga myndigheten Naturvårdsverket, som i sin tur slumpmässigt väljer ut ärenden för prövning.

Vi vet att det finns kommuner som har all anledning att ha en mycket restriktiv hållning till bebyggelse nära stränderna. Men det finns också kommuner med långa, obebyggda stränder där bebyggelse kan accepteras utan att störa varken friluftsliv eller djur- och växtlivet.

Ges bara förutsättningar för lokalt ansvarstagande, där kommunpolitiker kan ta beslut i enlighet med vad som gäller i just deras kommun, skapas de bästa förutsättningarna för att bevara landets fantastiska miljöer. Kompetensen när det gäller miljöfrågor i kommunerna är hög.

Därför kräver Sveriges Kommuner och Landsting att kommunerna ska få fatta besluten om strandskydd. Detta utifrån en generell lagstiftning som är tillämplig i hela landet. De människor som berörs av tillståndsbeslut måste kunna förstå hur och varför ett beslut blir som det blir. Det har de inte med dagens krångliga och byråkratiska system.

Låt oss hoppas att miljödomstolen noga tittar på förutsättningarna för båthuset vid Rindsjön i Bräcke och tittar extra på kommunens tolkning av strandskyddet vid den aktuella platsen, innan den fattar ett beslut.

SKL välkomnar en inbjudan från regeringen och miljöminister Anders Carlgren, så vi kan fortsätta diskussionen om framtidens strandskydd.

Anders Knape, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting