Sveriges Kommuner och Landsting

Låt oss sluta avtal som inte detaljstyr

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 10:43 CEST

Debattartikel inför avtalsrörelsen 2005
Vi står inför en omfattande avtalsrörelse som rör kommuner, landsting och regioner. Redan nu går det att ringa in ett antal avgörande framgångsfaktorer som alla parter bör ta hänsyn till. Vi som arbetsgivare vill fortsätta den inslagna vägen med en lång avtalsperiod, avtal utan detaljstyrning och ökat utrymme för lokala parters handlingsfrihet. Det hoppas vi att även de fackliga organisationerna ser vikten av. Vår strävan är en avtalsrörelse som bygger på dialog - inte konflikt.

Kommuner och landsting är en stor del av svensk arbetsmarknad. Drygt 1,1 miljoner anställda berörs av den kommande avtalsrörelsen. En mängd yrkesgrupper omfattas, bland annat förskollärare, barnskötare, tjänstemän, undersköterskor, sjuksköterskor, brandmän, läkare och lärare.

Kommunförbundet och Landstingsförbundet har som arbetsgivarorganisationer ett stort ansvar att tillsammans med de fackliga organisationerna enas om långsiktiga och framåtsyftande avtal. Grunden bör vara ökad lokal handlingsfrihet, ekonomiskt ansvar samt stabila förutsättningar för verksamheterna.

De senaste årens avtal med ökad frihet för de lokala parterna och minskad detaljstyrning har visat sig vara en framgångsrik väg. Vår målsättning är att i än större utsträckning flytta inflytandet över lön och andra anställningsvillkor från central till lokal nivå. På de arbetsplatser i kommuner och landsting där man tillämpar individuell lönesättning, är både medarbetare och ledning positivt inställda till resultatet. Lönesättningen är där en naturlig del av dialogen mellan chefer och medarbetare om verksamhetens innehåll och utveckling.

Att träffa för dyra avtal är kortsiktigt och drabbar i slutänden medarbetarna och den service som medborgarna behöver. Ingen arbetsgivare kan leva över sina tillgångar. Den ekonomiska situationen varierar mycket mellan olika kommuner och olika landsting. Många kommuner och landsting kommer fortsatt att ha en hårt ansträngd ekonomi trots nya statliga pengar. Vår målsättning är att värna verksamheterna och deras medarbetare på lång sikt. Därför krävs långa avtalsperioder som ger både långsiktighet och kontinuitet.

Medarbetarnas delaktighet är grunden för att lyckas med verksamhetsutveckling och förändring. Individens inflytande över sin arbetssituationen bidrar till att erfarenheter tas tillvara och är en av förutsättningarna för medarbetarnas engagemang.

I dag flyttar ansvaret för viktiga arbetslivsfrågor allt närmare arbetsplatsen och den enskilde medarbetaren. Vi är måna om att avtalen stöttar, inte hindrar, en fortsatt sådan utveckling. Den här vägen måste vi våga hålla fast vid. Enligt vårt synsätt är avtalen under ständig utveckling, därför anser vi också att en fortsatt förenkling av avtalen är önskvärd.

Kommuner och landsting är trygga arbetsplatser och det ska vi vara även vara i fortsättningen. Att kunna jobba kvar när man blir äldre, ha möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling är något som vi vill värna om.

En fråga av mer teknisk natur är pensionsavtalen. Landsting och kommuner har i dag pensionsavtal med delvis olika bestämmelser. Vår ambition är att vi ska ha ett pensionsavtal som gäller för hela kommun- och landstingssektorn. Då blir det enklare och mer förutsägbart för den som vill byta till ett arbete hos en annan arbetsgivare.

Vi hoppas att vi tillsammans med de fackliga organisationerna kan enas om nya avtal i god tid innan de gamla avtalen går ut. Genom ansvarsfulla och långsiktiga avtal kan vi trygga arbetsfreden - för den framtida välfärdens skull.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundets förhandlingsdelegation

Åke Hillman, ordförande

Chris Heister, 1:e vice ordförande

Lars Dahlberg, 2:e vice ordförande