Sveriges Kommuner och Landsting

Låt staten ta över ansvaret för personlig assistans

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 10:28 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting vill att staten ska ta över huvudmannaskapet för personlig assistans. Det dubbla huvudmannaskapet medför en onödig och omfattande administration.

Förbundens styrelser svarade i förra veckan på en remiss avseende Assistanskommitténs delbetänkande "På den assistansberättigades uppdrag. God kvalitet i personlig assistans - ändamålsenlig användning av assistansersättningen" (SOU 2005:100).

Det viktigaste budskapet i remissvaret är att huvudmannaskapet för den personliga assistansen bör föras över från kommunerna till staten. Det dubbla huvudmannaskapet för personlig assistans medför en onödig och omfattande administration samt onödiga kostnader för hela den offentliga sektorn.

Sveriges Kommuner och Landsting anser därutöver att det är olyckligt att tillsyn, uppföljning och kontroll av personlig assistans samt assistansersättning behandlas i ett särskilt delbetänkande. Frågorna hänger nära samman med de frågeställningar som Assistanskommittén har kvar att behandla. För att få en helhetssyn på problem och åtgärder kring personlig assistans borde därför frågorna ha avhandlats samtidigt.

Assistanskommittén föreslår att regeringen ska fastställa en miniminivå för lönekostnader, vilket indirekt styr lönenivån för personliga assistenter. Sveriges Kommuner och Landsting säger nej till förslaget eftersom det är arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans som ska komma överens om löne- och anställningsvillkor.

Personlig assistans är en av flera insatser för funktionshindrade personer som kommunerna ger med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det stöd som ges inom ramen för LSS har avgörande betydelse för att funktionshindrade ska kunna leva som andra. Förbunden anser att finansieringsansvaret för hela LSS-verksamheten bör föras över till staten. En statlig finansiering skulle skapa bättre förutsättningar för en likvärdig LSS-verksamhet i alla landets kommuner. Se även förbundens ståndpunktspapper om LSS.

För mer information:
Juridiska frågor: Ellinor Englund, tfn: 08-452 75 46, ellinor.englund@skl.se
Verksamhetsfrågor: Anna Ingmanson, tfn 08-452 77 89, anna.ingmanson@skl.se
Ekonomiska frågor: Signild Östgren, tfn:08-452 77 45, signild.ostgren@skl.se
Direktör/avdchef, Clas Olsson, tfn: 08-452 79 05, clas.olsson@skl.se