Västtrafik

Lägesrapport om Västtrafiks arbete för personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 12:21 CEST

Västtrafik har högt ställda mål för att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna resa kollektivt. Därför arbetar företaget med programmet "Fokus 2010" som innehåller fem olika delar. Vissa delar ligger långt framme, medan andra inte har kommit lika långt.


Antalet människor med någon form av varaktig funktionsnedsättning ligger runt 20 procent av den vuxna befolkningen i Västra Götaland. Västtrafiks mål är att senast vid utgången av år 2010 ska minst 90 procent av resenärerna med funktionsnedsättning kunna resa kollektivt i Västra Götaland.
-Att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning bidrar till bättre lösningar för alla, vilket gör kollektivtrafiken mer attraktiv församtliga våra resenärer, säger Lars Backström, VD på Västtrafik.
Sedan i januari 2007 arbetar Västtrafik med programmet "Fokus 2010" för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i kollektivtrafiken. Programmet är indelat i fem fokusområden: fordonsåtgärder, hållplatser och terminaler, integrerat trafiknät, reseplanerare samt resenärsstöd.

Ramper/liftar och låggolv blir klara

Inom området Fordonsåtgärder finns audiovisuella hållplatsutrop, låggolv, ramp/lift och rullstolsplats med. När det gäller låggolv, rullstolsliftar- och ramper samt rullstolsplatser ombord räknar Västtrafik med att så gott som alla fordon är klara till utgången av 2010.
Audiovisuella hållplatsutrop finns idag på ca 600 av Västtrafiks 1 800 bussar och spårvagnar. Men utbyggnaden har tagit längre tid än planerat. -Vårt mål är fortfarande att alla bussar och spårvagnar ska ha audiovisuella utrop. Men eftersom tekniken har blivit mer omfattande än vad som var tänkt från början kommer det att ta ytterligare ett par år innan allt är infört även utanför städerna, säger Roland Ax, avdelningschef på Hållbar utveckling.

Satsningar står emot varandra

När det gäller området Hållplatser och terminaler har Västtrafik valt att funktionshinderanpassa de hållplatser samt terminaler och knutpunkter som har fler än 100 påstigande per dygn, vilka tillsammans täcker in ca 90 procent av alla påstigande. Det innebär 600 hållplatser och 120 terminaler.
-Här är samarbetet med andra parter avgörande. Västtrafik ansvarar inte för marken till och från eller vid hållplatsen. Det gör väghållarna, alltså kommunerna, Vägverket och Banverket. Tyvärr genomför inte väghållarna markarbetena i den takt som krävs. Och inte blir det bättre i detta ekonomiska läge där olika angelägna satsningar ställs emot varandra, säger Roland Ax.
I dagsläget är ca 35 procent av hållplatserna och 50 procent av terminalerna helt åtgärdade. Med nuvarande takt kommer uppskattningsvis hälften av hållplatserna vara kvar att åtgärda efter 2010.

Koppla samman olika resor

Satsningen Integrerat trafiknät innebär ett samordnat linjenät av lokala och regionala samt anropsstyrda resmöjligheter. Det innebär att tillgängligheten ökas genom att koppla ihop "tidtabellsresor" med anropsstyrda resor som beställs i förväg. Här räknar Västtrafik med att hinna utveckla dessa tjänster i tid.

Ny reseplanerare

Ytterligare en satsning för personer med funktionsnedsättning är att utveckla reseplaneraren på Västtrafiks webbplats. Den ska också ta hänsyn till tillgängligheten på fordonen och vid hållplatser, knutpunkter och terminaler. Resenären ska kunna boka olika typer av service, till exempel hjälp vid byte och plats ombord. Denna satsning räknar man också med att kunna genomföra under 2010.
Den femte satsningen handlar om att ge resenären stöd. Exempel på detta är hjälp vid byten på hållplatser där man kan byta mellan linjer. Här pågår ett arbete både på riksnivå och inom Västtrafik.

För mer information:

Roland Ax, avdelningschef Hållbar utveckling, 0708-66 44 37
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99


Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med våra 2 300 fordon, vilket motsvarar 24 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se