Teaterförbundet

LÄGET I ARBETSTIDSFÖRHANDLINGARNA

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 16:10 CEST

ABOUT THE NEGOTIATIONS ON NEW WORK TIME AGREEMENT (English version after the Swedish)


En av Teaterförbundets viktigaste uppgifter just nu är förhandlingarna om ett nytt arbetstidsavtal för institutionsteatrarna.

Kärnfrågan i dessa förhandlingar är arbetsgivarsidans önskan om en längre period för beräkning av den ordinarie arbetstiden. Arbetsgivarens senaste bud är att den ordinarie arbetstiden (40 timmar/vecka) får genomsnittsberäknas på en period av fyra veckor, istället för på en vecka som läget är idag.

Vad betyder det i praktiken? Jo, att den ordinarie arbetstiden kan variera mellan veckorna i perioden. Vissa veckor är den ordinarie arbetstiden längre än 40 timmar, andra kortare (sammanlagt får man dock inte arbeta mer än 40 timmar i snitt eller 160 timmar på en fyraveckorsperiod). Om beräkningsgrunden ska vara längre än idag, tycker vi på Teaterförbundet att det är viktigt att det också finns en gräns för hur många timmar man får arbeta per vecka respektive per dag under perioden, samt att man får sina scheman i mycket god tid.

Många kanske frågar sig varför vi återigen diskuterar denna segdragna fråga. En förklaring är ändringen av den svenska arbetstidslagen, som innebär att en beräkningsgrund på hela fyra månader kan gälla om det inte finns något kollektivavtal. Vi på Teaterförbundets vill förstås få fram ett avtal med en betydligt kortare beräkningsgrund än så.

Ett nytt arbetstidsavtal ska vara klart till årsskiftet, och ett intensivt förhandlingsarbete kommer att pågå till dess. Vi tar gärna emot medlemmarnas synpunker på ett nytt avtal (arbetstider@teaterforbundet.se). Det kommer också att hållas en ordförandekonferens den 28 november för ordförandena i lokalavdelningarna och berörda yrkesavdelningar för att vi ska kunna diskutera frågan.


About the negotiations on new work time agreement

The negotiations on new work time agreement is one of the most important issues for Teaterförbundet right now.

The most important part in these negotiations is the employers demand to have a longer period of counting the ordinary work time. The employers latest proposal is that ordinary work time (40 hours/week) can be counted as an average on a period of four weeks.

What does this mean? The answer is; that the ordinary work time may vary between the weeks in the period. Some weeks may be longer than 40 hours/week, others shorter (but all count together can´t exceed 40 hours in average or 160 hours in a four week period). If a longer period of counting the ordinary work time is to be realised, Teaterförbundet believes that it is important to also specify max work time every week and every day in the four week period. It is also important for us that the staff receives their schedules in good time in advance.

Many of you may wonder why we again are discussing the work time issue. One of the reasons is that the Swedish work time law has been changed. As a result of that, work time can be counted as an average of during a period of four months. It is the four months counting period that will apply if there is no collective agreement. Teaterförbundet is of course of the opinion that the ordinary work time should be counted on a much shorter period.

A new agreement is to be set before the end of the year, and the work will intensify during the autumn. We welcome the members opinions on the new work time agreement (arbetstider@teaterforbundet.se). Teaterförbundet will also host a conference on the theme the 28th of November.