Vänsterpartiet

Läggs Utlänningsnämnden ner som utlovat 1/1 2005?

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 14:12 CET

Ulla Hoffmann ställer en fråga till statsrådet Barbro Holmberg om när
Utlänningsnämnden såsom utlovats ska läggas ner. I sin fråga skriver Ulla
Hoffmann:

Redan i februari 1999 lade en enhällig parlamentarisk utredning fram
förslag om att Utlänningsnämnden skulle läggas ner och ersättas av
förvaltningsdomstolar.

I november 2001 tröttnade riksdagen på regeringens dröjsmål med att lägga
fram en proposition i ärendet. Samtliga riksdagspartier uppmanade
regeringen att senast i mars 2002 lägga fram en proposition om att
förvaltningsdomstolar skulle bli överinstans i utlänningsärenden.

I oktober 2002 avstyrkte lagrådet den lagrådsremiss som regeringen
presenterat. Den viktigaste motiveringen till avstyrkandet var att
utlänningslagen ger ett stort utrymme för lämplighetsöverväganden. Mot
den bakgrunden beslutade regeringen att göra en översyn av
utlänningslagen.

Vid kontakter mellan riksdagpartierna och dåvarande migrationsministern
Jan O Karlsson före jul 2002 utlovades att kommitténs arbete skulle ske
skyndsamt. Datum för övergång till ny instansordning utfästes till den 1
januari 2005.

Regeringen fördröjde sedan tillsättandet av utredningen så att den inte
kunde hålla sitt första sammanträde förrän den 4 juli 2003.

Med de begränsade resurser som utredningen tilldelats bedöms den inte
kunna avge slutbetänkande förrän i maj år 2004.

Ulla Hoffmann frågar Barbro Holmberg:
Vilka åtgärder är statsrådet berett att vidta för att Utlänningsnämnden
skall kunna läggas ner vid den utfästa tidpunkten, d.v.s. den 1 januari
2005?

Mer information: Ulla Hoffmann, presstjänsten tel. 070-620 00 64

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se