Statistiska centralbyrån, SCB

Lägre importpriser i september

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 10:07 CET

Från augusti till september sjönk importpriserna med 0,3 procent på grund av sjunkande oljepriser. Producentpriserna samt exportpriserna var oförändrade. Sedan september förra året har importpriserna fallit med 2,8 procent, exportpriserna med 2,5 procent och producentpriserna med 1,5 procent.

Producentpriser
Producentpriserna var oförändrade från augusti till september (+0,1 procent från juli till augusti). Lägre priser på petroleumprodukter påverkade nedåt med 0,2 procentenheter. Höjda priser på sulfatmassa, järn och stål samt bilar och bilmotorer drog tillsammans uppåt med 0,2 procentenheter.

På hemmamarknaden sjönk producentpriserna den senaste månaden med 0,2 procent. Även årstakten var -0,2 procent. Högre priser på järn och stål drog uppåt med 0,1 procentenhet. Lägre priser på petroleum samt på el- och optikprodukter bidrog vardera med 0,1 procentenhet till nedgången. Övriga branscher hade tillsammans en total effekt på -0,1 procentenhet.

På exportmarknaden var priserna oförändrade från augusti till september. Här bidrog lägre priser på petroleum- och kemiska produkter med en effekt på -0,3 procentenheter. Priser på produkter från fiske sjönk och drog nedåt med -0,1 procentenhet. Högre priser på massa, papp och papper bidrog med en effekt på 0,2. Priser på stål och metall samt bilar och bilmotorer bidrog vardera till uppgången med 0,1 procentenhet. Årstakten på exportmarknaden var i september -2,5 procent.

Importpriser
Importpriserna sjönk med 0,3 procent från augusti till september. Lägre priser på råolja och petroleumprodukter bidrog med 0,8 procentenheter till nedgången. Höjda priser på jordbruksväxter, metallmalmer och andra mineraler, kemikalier och kemiska produkter samt andra metaller än järn motverkade nedgången med +0,1 procentenhet vardera. Övriga branscher hade tillsammans en total effekt på +0,1 procentenhet. Årstakten var i september -2,8 procent.

Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder, dvs. producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, sjönk med 0,2 procent från augusti till september (mellan juli och augusti steg de med 0,9 procent). Lägre priser på råolja och petroleumprodukter bidrog sammantaget till den lägre prisnivån med 0,5 procentenheter. Detta motverkades av prishöjningar för produkter från växtodling samt järn och stål med vardera 0,1 procentenhet. Sedan september 2002 har priserna för inhemsk tillgång sjunkit med 1,6 procent (i augusti var årstakten -1,7 procent).

Valutakurser
En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades kronans värde från augusti till september mot euro, dollar, brittiska pundet och yen med: 0,3; 2,6; 1,9 respektive 3,1 procent.

För tabell, se www.scb.se

Ett alternativt totalindex samt prisutvecklingen på el
I Sverige räknas totalindextalen (i tabellen ovan) över produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk, fiske, mineraler, samt tillverkade varor – det vill säga produkter hänförliga till avdelningarna A-D i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). EU och OECD, liksom många länder redovisar prisutvecklingen i producentledet där totalindexet räknas över mineraler, tillverkade varor samt el, gas, värme och vatten – alltså avdelningarna C-E.

Från augusti till september var hemmamarknadspriserna inom avdelningarna C-E oförändrade, medan de stigit med 7,4 procent sedan september 2002. Uppgången det senaste året förklaras av de kraftigt höjda elpriserna. Den senaste månaden har elpriserna, exklusive skatt men inklusive elcertifikatsavgifter, stigit med 0,2 procent. Prisutvecklingen på el avser här en skattning av de priser som elleverantörerna under den aktuella månaden erhåller för levererad el, under förutsättning att sammansättningen av elkontrakten med avseende på kontraktslängd m.m., är oförändrad.

Publikation
* Statistiska meddelanden serie PR10. En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats.

Sveriges Statistiska Databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för oktober publiceras 2003-11-27 kl. 10.00.

Producent
SCB
104 51 Stockholm
Fax 08-5069 4366

Förfrågningar
Martin Kullendorff
Tfn 08-5069 4961
Epost martin.kullendorff@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.