AFA Försäkring

Läkares arbete med sjukskrivning

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:30 CET

Kristina Alexanderson, Karolinska Institutet, får 3 836 484 kr från AFA Försäkring för fortsatt forskning om läkares arbete med sjukskrivning. Syftet är att förbättra både läkarnas arbetsmiljö och deras samarbete med arbetsgivare och företagshälsovård.

Att sjukskriva är en vanlig arbetsuppgift för läkare. Trots det är kunskapen om läkares arbete inom detta fält ytterst begränsad. Syftet med studien är att bredda och fördjupa kunskapen om läkares sjukskrivningspraxis. Läkares bedömningar påverkar i hög grad arbetsgivares, särskilt mindre arbetsgivares, möjligheter till planering av sin verksamhet i stort och möjlighet att stötta den enskilde. Det har också betydelse för samarbetet med företagshälsovården.

Kunskapen om läkares sjukskrivning behöver också fördjupas för att förbättra läkarnas arbetsmiljö. Många upplever att detta är en problematisk arbetsuppgift.

Den ökade kunskapen om sjukskrivningar fås via två stora enkätstudier till läkare, varav en rikstäckande.  Det grundläggande arbetet med enkäterna är redan genomfört. I denna studie ska Kristina Alexanderson och hennes kollegor göra djupare vetenskapliga analyser av materialet. De kommer dessutom kunna undersöka eventuellt samband mellan sjukskrivningspraxis och de stora regionala skillnaderna i sjukfrånvaro.

För ytterligare information kontakta:
Kristina Alexanderson, professor, Inst. för klinisk neurovetenskap, Sektionen för försäkringsmedicin, 08-52483200, kristina.alexanderson@ki.se

Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-6964854, 0708-939595, hans.augustson@afaforsakring.se 

Barbro Jacobsson, forskningshandläggare FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 4925, Barbro.jacobsson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2008 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/foustod

AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se