TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läkemedelsförmånsnämnden har godkänt: Nytt läkemedel mot lungcancer i läkemedelsförmånen

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 10:41 CET

Idag godkände Läkemedelsförmånsnämnden prissättningen av ett nytt läkemedel mot icke-småcellig lungcancer. Tarceva blir nu tillgängligt inom läkemedelsförmånen. Det är en helt ny typ av behandling som förlänger patienternas liv. Den totala behandlingskostnaden blir dessutom lägre än dagens standardbehandling.

Tarceva är en helt ny typ av behandling, en molekyl som blockerar en tillväxtfaktorreceptor i tumören och förlänger patienternas liv. I september godkände Europeiska läkemedelsverket läkemedlet för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer där tidigare behandling inte gett tillfredsställande resultat. Och nu har Läkemedelsförmånsnämnden godkänt priset, 19 662 kronor för en månads behandling.

Hälsoekonomiska beräkningar visar att Tarceva blir billigare än traditionell behandling med idegranspreparat och andra cytostatika. Eftersom Tarceva inte är ett cytostatikum ger det lindrigare och färre vårdkrävande biverkningar. Det innebär att den totala kostnaden för tre månaders behandling blir i genomsnitt mellan 5 000 och 15 000 kronor lägre än existerande standardbehandling.

Tarceva tas dessutom som tablett vilket innebär att patienten inte behöver besöka sjukhus för att få intravenös behandling.

Molekyl som blockerar tillväxt
Tarceva är en molekyl som blockerar aktiviteten hos ett protein, HER1. Tarceva tränger in i tumörcellen och hämmar HER1-receptorns aktivitet. Behandlingen bromsar tumörcellens tillväxt och ökar mottagligheten för cytostatika.

Efter ett år levde 31 procent av patienterna som behandlades med Tarceva mot 22 procent i placebogruppen (en förbättring med 45 procent). Det visar en studie som omfattar 731 patienter med icke-småcellig lungcancer vars sjukdom hade fortskridit trots en eller två cytostatikabehandlingar.

I samma studie tittade man också på medianöverlevnaden, som vid behandling med Tarceva var 6,7 månader jämfört med 4,7 månader för placebogruppen (en ökning med 42 procent). Medianöver­levnad innebär att hälften av patienterna har avlidit efter 6,7 månader, medan hälften av patienterna lever, och kan fortsätta att leva år efter behandlingen.

Överlevnadsvinster har också dokumenterats vid en annan svår cancerform, cancer i bukspottskörteln.

Fakta – hälsoekonomisk analys
De faktorer expertgruppen tagit hänsyn till i den hälsoekonomiska analysen, då man jämför Tarceva med sedvanlig cytostatikabehandling, är bland annat tiden fram till dess att sjukdomen trots behandling åter börjar förvärras, hur behandlingen ges (via infusion eller tablett), vård på sjukhus, antal biverkningar och kostnader för detta. Till biverkningar räknas hudrodnad, diarré, trötthet (fatigue), anorexi, sjuklig minskning av antalet vita blodkroppar (neutropeni), infektioner, inflammationer i munnen (stomatit), nervskador och feber.Deltagare i expertpanelen:

Överläkare Hirsh Koyi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Överläkare Kristina Lamberg, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Överläkare Sverre Sörensen, Universitetssjukhuset, Linköping


För mer information, kontakta:
Jörgen Åberg, hälsoekonom, Roche, 070-253 92 12
Jan-Olof Sandberg, medicinsk terapiområdeschef, Roche, 070-601 65 12

Roche är världsledande inom onkologi. Bland företagets produkter finns bland annat Avastin (tarmcancer), Herceptin (HER2-positiv bröstcancer), MabThera (lymfom), Xeloda (tarmcancer, bröstcancer), NeoRecormon (anemi), Bondronat (skelettmetastaser) Roferon-A (leukemi, Kaposis sarkom, malignt melanom, njurcellskarcinom) och Kytril (illamående vid cytostatika- och strålbehandling).

Roche AB Liljeholmsstranden 5 100 74 Stockholm
Telefon 08-726 12 00 Telefax 08-744 06 81 www.roche.se