Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Läkemedelsverket redovisar förslag för en förbättrad uppföljning av läkemedelsanvändning

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 09:30 CET

Rapporten redovisar vikten av ett fortsatt arbete med påbörjade aktiviteter inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS) gällande informationsmängder och datainsamling. Rapporten föreslår även att ett separat forum för erfarenhetsutbyte och samordning etableras.

Läkemedelsverket har tillsammans med flera andra aktörer identifierat, prioriterat och samordnat aktiviteter för en förbättrad läkemedelsuppföljning. Två delaktiviteter har genomförts som fokuserat på förutsättningar för uppföljning hos målgrupperna barn respektive äldre inom vård och omsorgsboenden.

Rapporten är en slutrapport av regeringsuppdraget "Uppföljning av läkemedel i samverkan mellan myndigheter och sjukvård" - ett projekt inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin (NLS).

För det fortsatta arbetet för en förbättrad uppföljning av läkemedelsanvändning föreslås att:

  • Fortsätta arbetet med en långsiktig nationell ansats gällande uppgifter om administrerade läkemedel på sjukvårdsinrättningar liksom redan påbörjade insatser inom NLS gällande andra informationsmängder/variabler och insamling av data
  • Undersöka möjligheter till vidareutveckling av källor/verktyg för uppföljning av andra dåligt täckta användningsaspekter såsom t.ex. OTC-användning, följsamhet och vårdskador
  • Samverka inom uppföljning då det behövs. Uppföljningsinsatser kräver oftast inte större aktörssammansatta aktiviteter men det kan behövas ett separat forum för erfarenhetsutbyte och samordning.

Den nationella läkemedelsstrategin (NLS)

Beslutad av regeringen, syftar strategin till att få en nationell kraftsamling kring prioriterade förbättringar inom läkemedelsområdet.

Mer information om den nationella läkemedelsstrategin finns här:

Nationell läkemedelsstrategi

Relaterad information

Uppföljning av läkemedel i samverkan mellan myndigheter och sjukvård (UPPSAmLA)

Kontakta oss

Pinelopi Lundquist, Läkemedelsverket
Enheten Läkemedel i användning
Växeln: 018-17 46 00

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.