Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Läkemedelsverkets årsredovisning lämnad till regeringen idag

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 17:08 CET

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2016 visar en fortsatt stark ställning inom uppdraget att främja svensk folk- och djurhälsa. Det ekonomiska resultatet är som förväntat negativt, men nyligen justerade avgifter ger ökade möjligheter till balans under de kommande åren.

Läkemedelsverket redovisar en fortsatt stark ställning, såväl inom det europeiska samarbetet som inom de nationella uppdragen. Under 2016 har Läkemedelsverkets myndighetssamverkan ökat, bland annat inom Rådet för styrning med kunskap, där Läkemedelsverket har en viktig roll genom sin unika och fördjupade kunskap om nya läkemedel. Inom den Nationella läkemedelsstrategin (NLS) har Läkemedelsverket regeringens fortsatta förtroende som värdmyndighet och har under 2016 redovisat flera projekt som syftar till ökad kunskap om läkemedel.

Negativt resultat enligt plan
Läkemedelsverkets ekonomiska utfall 2016 blev –43 MKR, vilket är 2,5 MKR bättre än budgeterat resultat. Totalt ökade intäkterna med 25 231 TKR jämfört med föregående år, vilket främst går att härleda till ökade intäkter av årsavgifter, ökat anslag och högre bidragsintäkter.

Höjda avgifter ger balans på sikt
Myndighetens negativa resultat är till stor del ett resultat av att avgifterna för den statliga kontrollen av läkemedel inte har förändrats sedan 2010 och inte längre täckte verksamhetens kostnader. Regeringen fattade i december 2016, efter begäran från Läkemedelsverket, beslut om att justera avgifterna från och med den 1 januari 2017. Detta medför att Läkemedelsverket nu har möjlighet att planera för en verksamhet i ekonomisk balans under de kommande åren.

Frågor om den finansiella delen:
Ambjörn Lindqvist
Planeringschef Verksamhetsplanering och uppföljning
Tel: 072-521 79 50

Övriga frågor:
Thomas Ekvall
Direktör Verksamhetsstöd
Tel: 018-17 82 77

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.