Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Läkemedelsverkets position avseende Lucentis och Avastin

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 11:17 CET

Lucentis är ett läkemedel godkänt för behandling av ögonsjukdomar. För dessa har en adekvat effekt- och säkerhetsprofil har visats. Vad gäller off-labelanvändning av Avastin för ögonbruk är kunskapsläget avseende effekt och säkerhet långt ifrån tillfredsställande.

Lucentis (ranibizumab) är godkänt för behandling av neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), för nedsatt syn på grund av diabetiska makulaödem samt för nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinala venocklusioner.

Avastin (bevacizumab) är godkänt för behandling av metastaserad kolorektalcancer, bröstcancer, icke-småcellig lungcancer, njurcellscancer och äggstocks-, äggledar- eller primär bukhinnecancer.  

Företaget Genentech har utvecklat och tillverkar både Lucentis och Avastin medan Novartis (Lucentis) och Roche (Avastin) har marknadsföringstillstånden i Europa. Det finns inte någon ansökan om godkännande av Avastin för ögonbruk.

Den fria förskrivningsrätten i Sverige innebär att flertalet preparat används utanför godkänd indikation. Men i ljuset av den omfattande ögonanvändning av Avastin som nu sker vill Läkemedelsverket ge sin position i frågan. Denna position baseras på det för oss tillgängliga vetenskapliga underlaget.

 • Läkemedelsverket anser att godkända preparat skall användas när sådana finns tillgängliga.
   
  - En ansökan om godkännande innehåller detaljerad dokumentation som gör det möjligt att värdera studiers, och därmed också läkemedlets styrkor och svagheter.
   
  - Ett godkännande innebär att det finns en dokumenterad kvalitets-, effekt- och säkerhetsprofil som resulterat i en positiv nytta/riskbalans för en specifik indikation.
   
  - Vid ett godkännande bestäms också vad som ska ingå i informationen till förskrivare och patienter samt hur säkerheten av läkemedlet bäst skall följas upp.
   
 • Lucentis är ett godkänt läkemedel vars formulering och kvalitetsspecifikationer gör det lämpligt för injektion i ögat.
   
 • Vid behandling av onkologiska sjukdomar tillhandahålls Avastin som en lösning avsedd för engångsbruk eftersom produkten inte innehåller konserveringsmedel. För ögonbruk dispenseras lösningen till mindre portioner för användning till flera patienter vilket innebär en risk för bakteriekontamination. Publicerade data visar också att hanteringssteget kan öka risken för bildning av subvisuella partiklar, men den kliniska relevansen av detta är oklar. 
   
 • Den för Läkemedelsverket tillgängliga dokumentationen för ögonanvändning av Avastin består i huvudsak av publicerade studier och abstrakts. Värdet av dessa studier och styrkan i redovisade resultat går inte fullt ut att avgöra då detaljerad information saknas.
   
 • En direkt effektjämförelse mellan Lucentis och Avastin har bara gjorts i en studie inkluderande patienter med fuktig AMD (CATT-studien). Resultaten visar på effekter i samma storleksordning. Jämförande effektdata för andra för Lucentis godkända indikationer saknas.
   
 • När det gäller Avastins relativa säkerhet i förhållande till Lucentis är kunskaperna bristfälliga avseende patienter med fuktig AMD och obefintliga vad gäller för patienter med diabetes och retinala ventromboser:
   
  - Det går inte att dra några konklusioner från CATT-studien som är för begränsad i storlek. 
   
  - Medicare-studierna som inkluderar patienter med fuktig AMD måste tolkas med yttersta försiktighet på grund av osäkerheter kring patientpopulationerna. En av studierna är också mycket kortfattat rapporterad.
   
  - I båda Medicare-studierna ses dock signaler om en möjlig ökad risk för dödsfall och stroke. Dessa signaler kan inte avfärdas

  - En ökad risk för ögoninflammation observerades i Medicare-studien som utvärderade ögonbiverkningar. Vidare beskriver ett antal andra publikationer ansamlingar av fall med ögoninflammation efter användning av Avastin.

  - Det går inte att dra några säkra slutsatser utifrån de biverkningsrapporter av Avastin som Läkemedelsverket har tillgång till. Dessa är få och graden av underrapportering är svår att värdera. Dock noteras en hög andel rapporterade fall av allvarliga ögoninflammationer. Jämfört med en intraokulär bakterieinfektion (endoftalmit) där patienten löper en stor risk för en permanent synförsämring eller blindhet återfår dock vanligtvis patienten sin syn även efter en allvarlig ögoninflammation.
   
  - Avseende det farmakodynamiska och farmakokinetiska underlaget så kan den längre halveringstiden för bevacizumab och den högre graden av reduktion av cirkulerande VGEF tala för en större risk för systembiverkningar vid användning av Avastin.
   
 • Läkemedelsverket kan inte bedöma värdet av den beprövade erfarenhet av Avastin som finns i sjukvården.
   

Sammanfattning
Lucentis är ett läkemedel godkänt för behandling av de tre ovan nämnda ögonsjukdomarna. För dessa har en adekvat effekt- och säkerhetsprofil har visats. Utöver detta levereras produkten i en ändamålsenlig formulering. Vad gäller användning av Avastin för ögonbruk är kunskapsläget avseende effekt och säkerhet långt ifrån tillfredsställande. Tillgängliga säkerhetsdata är bristfälliga men tyder på att en ökad risk för ögoninflammationer och möjligen också för vissa systemiska biverkningar. Givet detta förordar Läkemedelsverket användning av Lucentis.

Generellt anser Läkemedelsverket att en omfattande användning av icke godkända läkemedel skall ske inom ramen för kliniska prövningar eller annan form av strukturerad uppföljning och påminner om vikten av att biverkningar rapporteras.

För bakgrund till ovanstående position, se bifogad Inventering av kunskapsläget - Lucentis och Avastin.

Relaterad information

 Inventering av kunskapsläget - Lucentis Avastin

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.