Regionförbundet i Kalmar län

Länet får del av hälsokommunikation

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2015 08:38 CEST

På onsdag och torsdag 3-4/6 åker 12 samhällskommunikatörer från hela länet till Stockholm för att lära sig mer om metoder kring hälskommunikation kopplat till samhällsorienteringen. Målgruppsanpassad hälsokommunikation på modersmålet är ett erkänt tillvägagångssätt för att öka individens makt över sin hälsa och vi vill nu sätta ett fokus på förebyggande hälsa i den regionala samhällsorienteringen som Regionförbundet i sammarbete med länets kommuner bedriver.

Från och med 1 januari 2015 har vi en permanent verksamhet i länet där vi erbjuder en regional samverkan kring samhällsorienteringen på modersmål. Varje kommun har ett uppdrag att se till att nyanlända invandrare och anhöriginvandrare erbjuds samhällsorientering på minst 60 timmar för att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen i Kalmar län har sedan reformen trädde i kraft bedrivits på modersmål i 10 av 12 kommuner där Regionförbundet samordnar. Samhällsorienteringen ska byggas på den enskildes förutsättningar samt vara kunskapsbaserad och jämlik och bedrivas i dialogform med utrymme för reflektion.

I Kalmar län har vi ett gemensamt mål om att alla nyanlända som ingår i etableringen ska erbjudas samhällsorientering inom ett år. Anhöriginvandrare utanför ESS-länderna har också rätt att få del av samhällsorienteringen. Vi har utökat de obligatoriska 60 timmarna med ytterligare 12 timmar för att kunna tillhandahålla studiebesök och fördjupningar.

Konferensen arrangeras av länsstyrelserna i sammarbete med projektet MILSA- forskningsbaserad stödplattform för migration och hälsa. MILSA är ett projekt med samverkanspartner på regional och nationell nivå. Under konferensen presenteras de rekomendationer för hälsokommunikation kopplat till samhällsorientering som tagits fram i MILSA.

Samhällsorienteringen ska innehålla 8 olika utbildningsblock med syfte att genom dialog ge en djup förståelse för Värderingar, Välfärd och Vardagsliv i Sverige. Länsstyrelssen har i uppdrag att varje år följa upp samhällsorienteringen och att lämna en redovisning till regeringen. Flera utvecklingsområden har lyfts fram och behovet av att utöka samhällsorienteringen med hälsofokus är stort. Tanken är att samhällskommunikatörerna ska få utökad kunskap och kunna använda metoderna i den regionala samhällsorienteringen.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se