Länsstyrelsen i Östergötlands län

Länets 129 byggnadsminnen okända för många

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:07 CET

Herrgårdar från stormaktstiden, idrottsanläggningar från 1920-talet, en hammarsmedja i Finspångs bergslag och en modernistisk utställningsvilla. Östergötland är rikt på byggnadsminnen. En ny sammanställning visar att skyddet i flera fall är otillräckligt och behöver ses över.

Länsstyrelsen är den myndighet som har tillsyn över att byggnadsminnena vårdas och tas om hand på ett sätt som inte skadar det kulturhistoriska värdet. För att få en överblick över samtliga byggnadsminnen i länet har Länsstyrelsen Östergötland gjort en sammanställning och lägesbeskrivning av dem. Bland annat har de individuellt utformade skyddsbestämmelserna gåtts igenom.

- Sammanställningen visar att det finns brister i skyddsföreskrifterna för ett antal av länets byggnadsminnen, säger t.f. länsantikvarie Jan Eriksson. Här kommer vi behöva se över besluten för de byggnader där behovet är störst. Det finns också ett behov av att göra byggnadsminnene mer tillgängliga för allmänheten, framförallt i form av information.

Ett led i det arbetet med att förbättra byggnadsminnenas tillgänglighet är att presentera information om dem på Länsstyrelsens webbplats, något som kommer påbörjas under året. Det finns också förhoppningar om att under 2012 kunna ge ut en bok om byggnadsminnena.

- Den sammanställning som har gjorts nu är ett bra underlag för det fortsatta arbetet med Östergötlands byggnadsminnen, säger Jan Eriksson. Vårt byggda kulturarv ska bevaras, men också tillgängliggöras och brukas.

För mer information kontakta gärna:
Jan Eriksson, t.f. länsantikvarie, tfn 013-19 62 68, mobiltfn 070-531 84 18.
John Carlsson, handläggare, tfn 013-19 61 38.