Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 11:32 CEST

”För sjätte gången har Länsförsäkringar Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 och det är vi stolta över. Nästan nio av tio kunder som har Länsförsäkringar som huvudbank har dessutom en sak- eller kapitalförsäkring hos Länsförsäkringar, vilket visar att vår strategi fungerar och är framgångsrik. Banken visar det bästa resultatet hittills med ett stärkt räntenetto och en förbättrad lönsamhet. Under det tredje kvartalet ökade affärsvolymerna och vi stärkte positionen som femte största retailbank. Kreditkvaliteten i låneportföljen är fortsatt god och vår refinansiering fungerar väl. Likviditeten är god och vi står väl rustade inför framtiden,” säger Mats Ericsson, vd Länsförsäkringar Bank AB.

Perioden i korthet

  • Länsförsäkringar har återigen Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitets index 2010.
  • Rörelseresultatet ökade 27 procent till 248 (196) Mkr.
  • Räntenettot ökade 14 procent till 973 (857) Mkr.
  • Det tredje kvartalets räntenetto ökade 31 procent till 359 (274) Mkr och rörelsens kostnader minskade 2 procent till 234 (239) Mkr.
  • Affärsvolymen ökade 16 procent till 223 (193) mdr.
  • Kreditförlusterna är fortsatt låga och uppgick netto till 50 (45) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,06 (0,06) procent.
  • Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 11,8 (12,7) procent och kapitaltäckningsgraden till 13,6 (15,1) procent.
  • Antalet kunder ökade 9 procent till 807 000 (743 000) och antalet bankkort ökade 21 procent till 256 000 (211 000).
  • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 20 procent till 215 000 (179 000) och antalet produkter per kund blir fler.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, kontakta gärna:


Mats Ericsson, verkställande direktör Länsförsäkringar Bank AB
Telefon:  08-588 409 63, 073-964 09 63
mats.ericsson@lansforsakringar.se
Anders Borgcrantz, ställföreträdande verkställande direktör och CFO Länsförsäkringar Bank AB
Telefon: 08 588-412 51, 073-964 12 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se
Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

lansforsakringar.se/finansielltbank


Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.