Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Fondförvaltning blir dotterbolag till Länsförsäkringar Bank

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2003 10:17 CET

Länsförsäkringar Bank förvärvar Länsförsäkringar Fondförvaltning AB av
Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar Bank är dotterbolag till
Länsförsäkringar AB. Köpeskillingen uppgår till 115 miljoner kronor.

- Det finns en naturlig koppling mellan bank- och fondverksamhet, så den
här affären är helt i linje med vår strategi. Genom förvärvet av
fondförvaltningsbolaget kommer bankens resultat att kunna stärkas, säger
Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank

Överlåtelsen
Affären genomförs som en apportemission, vilket medför en ökning av det
egna kapitalet i Länsförsäkringar Bank om 115 miljoner kronor. Förvärvet
avses att ske per 1 januari 2004 och förutsätter nödvändiga
myndighetstillstånd.


Nyckeltal Länsförsäkringar Bank 2003-09-30
Räntabilitet på eget kapital 3,1
Kapitaltäckningsgrad, % 8,55
Primärkapitalsrelation, % 8,06
Balansomslutning, Mkr 29 256
Resultat, Mkr 34,6
Rating, Standard & Poor's K 1/BBB+

Nyckeltal 2003-09-30
Länsförsäkringar Fondförvaltning
Förvaltad volym, Mkr 31 679
Resultat, Mkr 11,9

Proforma Bankkoncernen inklusive Länsförsäkringar Fondförvaltning

Resultaträkning 2003-01-01- -2003-09-30 Mkr
Räntenetto 497,8
Provisionsnetto 130,1
Övriga intäkter 87,6
Summa intäkter 715,5

Personalkostnader 107,9
Övriga kostnader 293,7
Summa kostnader 401,6

Resultat före kreditförluster 72,5
Kreditförluster netto 33,6
Bankrörelsens resultat 38,9
Försäkringsrörelsens resultat 3,1
Summa rörelseresultat 42,0
Skatt -2,1
Resultat 39,9


Balansräkning 2003-09-30 Mkr
TILLGÅNGAR
Utlåning till allmänheten 27 899
Obligationer 649
Materiella och immateriella tillgångar 223
Tillgångar i försäkringsrörelsen 5
Övriga tillgångar 653
Summa tillgångar 29 429
SKULDER OCH EGET KAPITAL
In- och upplåning från allmänheten 18 546
Emitterade värdepapper 6 756
Skulder i försäkringsrörelsen 6
Övriga skulder 2 106
Förlagslån 180
Eget kapital 1 835
Summa skulder och eget kapital 29 429

För ytterligare information, kontakta:

Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank 08-588 419 82
tomas.g.johansson@lansforsakringar.se 073-964 19 82

Christer Baldhagen, Informationsdirektör Länsförsäkringar 08-588 415 01
christer.baldhagen@lansforsakringar.se 070-579 70 66