Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Hypotek: Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 11:24 CET

– Vår utlåningsvolym ökade och vi stärkte vår marknadsposition på bolånemarknaden. För sjätte året i rad har Länsförsäkringar Sveriges mest nöjda bolånekunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex, vilket är ett kvitto på att vår affärsmodell med lokala, självständiga kontor och personliga kundmöten har framgång. Antalet kunder ökade och fler bolånekunder väljer att ha Länsförsäkringar som huvudbank. Räntenettot stärktes liksom rörelseresultatet. Vi har en fortsatt god kreditkvalitet med en låg andel osäkra fordringar. Refinansieringen har fungerat mycket väl och likviditetssituationen är fortsatt stark, säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek AB.

Året i korthet

  • Länsförsäkringar har för sjätte året i rad Sveriges mest nöjda bolånekunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010.
  • Utlåningen ökade 18 procent till 80 (68) mdr.
  • Rörelseresultatet ökade 8 procent till 152 (141) Mkr.
  • Räntenettot ökade 42 procent till 406 (285) Mkr.
  • Återvinningarna översteg kreditförlusterna och uppgick netto till 1 (5) Mkr.
  • Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 19,7 (20,3) procent och kapitaltäckningsgraden till 22,3 (24,2) procent.
  • Säkerställda obligationer om nominellt 44 (33) mdr emitterades under året.
  • Antalet kunder ökade 11 procent till 149 000 (134 000).

Uppgifterna inom parentes avser 2009.

Läs hela rapporten bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Anders Borgcrantz, verkställande direktör Länsförsäkringar Hypotek AB
Telefon: 08-588 412 51, 073-964 12 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Göran Laurén, ställföreträdande verkställande direktör och finanschef Länsförsäkringar Hypotek AB
Telefon: 08-588 410 73, 073-964 10 73
goran.lauren@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

lansforsakringar.se/finansiellthypotek

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.