Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 11:32 CEST

”Räntenettot utvecklades positivt under perioden till följd av volymökningar, ett högre marknadsränteläge och en prissättning som efter hand anpassats till kostnadsläget på upplåningsmarknaden. Marknadspositionen som femte största bolåneinstitut stärktes och antalet kunder ökade. Av bolånekunderna har nästan åtta av tio kunder dessutom Länsförsäkringar som huvudbank. Mycket glädjande är därför att Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex

2010. Kreditkvaliteten är fortsatt god och refinansieringen har fungerat väl, vilket gör att likviditetssituationen är fortsatt stark,
” säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek AB.


Perioden i korthet

  • Utlåningen ökade 21 procent till 77 (64) mdr.
  • Rörelseresultatet ökade 5 procent till 116 (111) Mkr.
  • Räntenettot ökade 25 procent till 288 (230) Mkr.
  • Det tredje kvartalets räntenetto ökade 115 procent till 126 (59) Mkr.
  • Återvinningarna översteg kreditförlusterna och uppgick netto till +3 (+5) Mkr.
  • Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 18,3 (18,2) procent och kapitaltäckningsgraden till 20,8 (22,8) procent.
  • Säkerställda obligationer om nominellt 40 (29) mdr emitterades under perioden.
  • Antalet kunder ökade 13 procent till 146 000 (129 000).

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Läs hela rapporten bifogat.


För ytterligare information, kontakta gärna:


Anders Borgcrantz, verkställande direktör Länsförsäkringar Hypotek AB
Telefon: 08-588 412 51, 073-964 12 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se
Göran Laurén, ställföreträdande verkställande direktör och finanschef Länsförsäkringar Hypotek AB
Telefon: 08-588 410 73, 073-964 10 73
goran.lauren@lansforsakringar.se
Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

lansforsakringar.se/finansiellthypotekLänsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.