Länsförsäkringar

Länsförsäkringsgruppens delårsrapport januari - juni 2007: Länsförsäkringar växer snabbt på bank- och pensionsmarknaderna

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 13:11 CEST

– Det har varit ett halvår med stora marknadsmässiga framgångar och utomordentligt starka resultat i alla verksamheter. Marknadsandelarna har tagit rejäl fart för bank och livförsäkring. Hypoteksverksamheten har utvecklats mycket positivt med en nyutlåning på över 10 procent av marknaden. Utgångspunkten för marknadsaktiviteterna är sakförsäkringskunderna, varför vi nu ser en kraftig ökning av antalet helkunder. Den senaste tidens börsoro har tydligt visat på värdet av väl fungerande skyddsstrategier. De strategier Länsförsäkringar arbetar med när vi placerar våra sparares tillgångar skyddar mot såväl stora börsfall som räntenedgångar. Detta ger oss också en stor flexibilitet i vårt långsiktiga agerande på marknaden och i våra val av risker. I kombination med våra goda nyckeltal har detta kommit spararna till del genom marknadens högsta avkastning, säger Tommy Persson, vd för länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag Länsförsäkringar AB.

Sammanfattning:
* Fortsatt stark lönsamhet i sakförsäkringsrörelsen. Rörelseresultatet uppgick till 4 664 (944) Mkr och det försäkringstekniska resultatet uppgick till 1 162 (1 326) Mkr.

*Länsförsäkringar växer snabbt på den svenska pensionsmarknaden och marknadsandelen ökade från 8,3 till 11,2 procent enligt den preliminära halvårsstatistiken från Försäkringsförbundet.

*Länsförsäkringar hade bästa totalavkastning på placeringstillgångarna för traditionell förvaltning av samtliga svenska livförsäkringsbolag under första halvåret 2007. Avkastningen uppgick till 7,2 (-0,3) procent.

*Bankverksamheten fortsätter att växa inom samtliga delar. Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 23 procent och marknadsandelen mätt som nyförsäljning ligger nu på cirka 11 (7) procent.

*Länsförsäkringar blev valbar förvaltare för både traditionell försäkring och fondförsäkring i den nya ITP-planen och i den nya FTP-planen.

*Antalet kunder i länsförsäkringsbolagen var vid halvårsskiftet 3 202 000, en ökning med 17 000 under årets första sex månader. Allt fler väljer att bli helkunder, ökningen av antalet privata helkunder var cirka 10 procent.

Uppgifterna inom parentes avser perioden januari-juni 2006.

Läs hela rapporten på: www.lansforsakringar.se/rapporter

För ytterligare information kontakta:

Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB
08-588 400 00
tommy.persson@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör, Länsförsäkringar AB
08-588 415 01, 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se