Landstinget Gävleborg

Länssjukhuset drar i nödbromsen!

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 09:38 CEST

Länssjukhuset inför jour och helgbemanning under fredagar och anställningsstopp fr.o.m. 27 oktober samt förlängd stängning under jul och nyårshelgerna med två veckor. Åtgärderna genomförs för att hantera prognostiserat underskott på 50 miljoner kronor 2003.

Länssjukhuset har inlämnat delårsbokslut för perioden 1 januari – 31 augusti 2003, med ett prognostiserat underskott på 50 mkr för 2003, vilket är en försämring med 25 miljoner kronor sedan föregående rapport per 30 april.

Genomförda sparåtgärder har hittills inte haft avsedd effekt. Sjukhusdirektör Lena Munkhammar har därför idag den 14 oktober tagit beslut om att fr.o.m. den 27 oktober 2003 gäller följande.

1. Länssjukhuset inför jour och helgbemanning fr.o.m. torsdagar kl. 17.00. Personal som inte har jourledighet/komptid eller semester att ta ut under denna period tjänstgör vid behov på andra enheter än ”hemmaenheten”.

2. Anställningsstopp införs. Anställningsstoppet innebär att alla typer av rekrytering minimeras; tillsvidareanställningar, månadsavlönade och timavlönade vikarier. Undantag från anställningsstoppet prövas efter dispensansökan av sjukhusdirektören. Särskilda anvisningar för hantering av dispenser har utformats.

3. Övertid, mertid och timtid minimeras. Särskild rapportering sker veckovis av den totala över-, mer- och timtiden fördelad per personalkategori.

4. Vid planering av stängningar inför jul och nyår 2003 gäller att stängningarna startar successivt 8 december (helt fr.o.m. 15 december) och pågår t.o.m. 19 januari. Stängningsperioden förlängs således med 2 veckor.

5. Reaktivering sker av sjukhusets vårdutvecklingsråd. Vårdutvecklingsrådet identifierar och prövar ny medicinsk teknik med syfte att minimera införande av sådan teknik som är kostnadsdrivande eller medverkar till en ökad remittering till regionvård. Vårdutvecklingsrådet tar också ansvar för att se över och minska remitteringen till regionvård generellt genom att t.ex. införa krav på överprövning av regionvårdsremisser.

Den akuta verksamheten prioriteras. Detta kommer att innebära att väntetiderna till vissa operationer och behandlingar förlängs. Resp. verksamhetsområde kommer att lämna upplysningar om konsekvenserna för sina patientgrupper.