Länsstyrelsen i Västmanlands län

Länsstyrelsen avslår överklagandet av bygglovet avseende om- och tillbyggnad av Rudbeckianska gymnasiets huvudbyggnad

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 17:09 CET

Länsstyrelsen har idag beslutat avslå överklagandet från en närboende avseende det bygglov Västerås kommun fått för om- och tillbyggnader på Rudbeckianska gymnasiets gamla huvudbyggnad. Syftet med om- och tillbyggnaderna är att säkerställa fortsatt skolverksamhet i den gamla huvudbyggnaden.

Länsstyrelsen har i ärendet haft att bedöma flera frågor av formell art, bl.a. frågan om de tillbyggnader i glas som avses att uppföras på byggnadens norra fasad är sådana ”mindre avvikelser” från detaljplanen som är förenliga med syftet med planen. Klaganden har dock inte hävdat att tillbyggnaderna skulle innebära någon olägenhet för henne som närboende.

Kommunen har förklarat att byggnadens originalutförande kan återställas när som helst i framtiden.

Med hänsyn till detta och till vad som i övrigt framkommit i ärendet har Länsstyrelsen vid en samlad bedömning funnit att tillbyggnaderna utgör sådana ”mindre avvikelser” från detaljplanen som är förenliga med planens syfte samt att tillbyggnaderna inte förvanskar byggnaden.

”Rudbeckianska gymnasiets huvudbyggnad har höga kulturhistoriska värden och ligger inom ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården. Det har därför varit en grannlaga uppgift att pröva frågan om tillbyggnaderna kan accepteras”, säger chefsjurist Jan Pesula och länsantikvarie Magnus Elfwendahl i en gemensam kommentar till beslutet.

Länsstyrelsen noterar att byggnadens kulturhistoriska värden kan komma att bedömas särskilt efter utredning av den ansökan om byggnadsminnesförklaring som kommit in till Länsstyrelsen.

Beslut bifogas.doc
http://www.u.lst.se/NR/rdonlyres/E04E49CF-C3DE-4E23-AAB9-D515CE532150/51896/Beslutbifogas.doc

För mer information:

Chefsjurist Jan Pesula 021-19 51 30