Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen - en jämställd arbetsplats

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 09:24 CEST

I en nygjord mätning över jämställdheten på svenska arbetsplatser visar Länsstyrelsen i Norrbottens län mycket goda resultat. Länsstyrelsen tillhör de allra bästa myndigheterna. Man står sig även bra i jämförelse med övriga arbetsplatser i mätningen.
-Vi är mycket nöjda med att vårt långsiktiga arbete för en jämställd arbetsplats visar på resultat. Det är viktigt att behålla det perspektivet, i såväl goda som svåra tider, säger Landshövding Per-Ola Eriksson.

"Staten leder Jämt" är namnet på ett treårigt program som regeringen initierade 2008. Med programmet vill man öka antalet kvinnliga chefer och experter i den statliga sektorn och även minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Länsstyrelsen i Norrbotten är en av tio deltagande myndigheter. Bland de övriga kan nämnas Banverket, Riksarkivet, Rikspolisstyrelsen och Kronofogdemyndigheten
- Vi anmälde oss till programmet för att utveckla våra metoder för kompetensförsörjning, inklusive chefsförsörjning, och för att utveckla vårt arbete för likabehandling och mångfald i alla delar av organisationen, säger Susanne Nilsson, personalchef vid Länsstyrelsen.

Förebild för andra arbetsplatser
Som en del i programmet har de deltagande myndigheterna erhållit ett jämställdhetsindex - JÄMIX (läs mer nedan). Indexet mäter andelen män och kvinnor inom olika områden. Förutom myndigheterna i programmet har cirka 180 arbetsplatser - som representerar närmare 500 000 medarbetare inom privat sektor, kommun, landsting och stat - deltagit i de senaste årens mätningar. Mätningarna utförs av NyckeltalsInstitutet.

Länsstyrelsens index uppgår till 142 av totalt 180. Bland de myndigheter som deltar i "Staten leder Jämt" ligger medianvärdet på 107 och det högsta resultatet på 145. Länsstyrelsens index är med andra ord ett mycket bra resultat. Medianvärdet bland samtliga 180 arbetsplatser uppgår till 112 och det högsta till 169. Länsstyrelsen har goda värden inom framförallt områdena Ledningsgrupp, Chefer, Heltidstjänster och Jämställdhetsarbete. Myndigheten har marginellt sämre värden inom området Trygghet.
- Eftersom Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att arbeta för att de nationella jämställdhetsmålen får genomslag i länet, är det extra viktigt att vi som arbetsplats kan fungera som förebild, säger Per-Ola Eriksson. Vi kommer att fortsätta analysen av vårt resultat och därefter identifiera de områden vi vill prioritera i det fortsatta arbetet för en god jämställdhet och jämlikhet på Länsstyrelsen.

För mer information kontakta:
Susanne Nilsson, personalchef, tel 070 - 687 72 60
Annika Wetterlund, informatör, tel 0920 - 963 25


Om JÄMIX®
NyckeltalsInstitutets jämställdhetsindex, JÄMIX®, visar hur jämställdheten ser ut i den egna organisationen och gör det möjligt att jämföra med övriga medverkande organisationer. JÄMIX® är framtaget i samarbete med JämO och har nio lätt mätbara nyckeltal som utgör indikatorer på centrala aspekter av jämställdheten i en organisation. Vart och ett av nyckeltalen gör jämförelser med andra organisationer meningsfulla och kan leda till utvecklande diskussioner inom organisationen. De nio nyckeltalen vägs samman till ett jämställdhetsindex - ett mått på hur långt jämställdheten nått.

De nio nyckeltalen är:

  • Yrken - är yrkesgrupperna i organisationen jämställda?
  • Ledning - är den högsta ledningsgruppen jämställd?
  • Chefsskap - har kvinnor och män samma möjlighet att bli chef?
  • Lön - är lönen lika för män och kvinnor?
  • Ohälsa - hur ser långtidssjukfrånvaron ut?
  • Föräldraskap - tar männen ut föräldraledighet?
  • Deltid - är sysselsättningsgraden lika?
  • Trygghet - är anställningsformen lika?
  • Jämställdhetsplan - arbetar ni aktivt med er jämställdhetsplan?


Läs mer om JÄMIX® och NyckeltalsInstitutet på http://www.nyckeltalsinstitutet.se/pdf/jamix.pdf

Läs mer om "Staten leder Jämt" på Krus (Kompetensrådet för utveckling i staten) hemsida: http://www.krus.nu/staten-leder-jamt/