Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen kritiserar väghållare i ny risk- och sårbarhtesrapport till regeringen

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 14:48 CET

Länsstyrelsen kritiserar väghållare i ny risk- och sårbarhtesrapport till regeringen:

Det är inte kalla kriget och främmande makter som är den största faran för ett tryggt Örebro län.
Det är vägarna och järnvägarna och alla transporter med farligt gods genom tätorterna. Och väghållarna måste ta ett större ansvar.
Det slår Länsstyrelsen fast i en ny risk- och sårbarhetsrapport till regeringen.

Syftet med rapporten är att påtala de hot och risker som kan äventyra liv, egendom, miljö och stora ekonomiska värden. Länsstyrelsen har strukturerat farorna för länet i följande områden utifrån de hot och risker som finns i Örebro län

· Transporter

· Teknisk infrastruktur

· Pandemi (svåra epidemier hos människor)

· Epizootier(smittsamma djursjukdomar)

· Översvämningar

· Radioaktiva utsläpp.


Bland dessa områden bedömer Länsstyrelsen att de största riskerna finns inom transporter och ställer krav på de ansvariga väg- och järnvägsaktörerna. Som t ex: att ”flaskhalsarna” längs E20 måste åtgärdas. Göteborg och Norrköping är länets viktigaste hamnar. Stopp på E20 får mycket stora konsekvenser för flera företag – inte minst Volvo. Genomfarten i Laxå, Finnerödjabackarna och hela Tiveds-passagen är riskavsnitt.

Ombyggnaden av E18 mellan Örebro och Karlskoga minskar riskerna avsevärt, men eftersom sträckan löper i en besvärlig terräng och dessutom riskerar att bi ofarbar när Svartån svämmar över måste vägen ständigt hållas under uppsikt…

Bergslagsdiagonalen (Rv50) går genom länet och knyter ihop södra och norra Sverige. På båda sidor om Askersund finns alltför farliga avsnitt, liksom norr om Lindesberg och norr om Kopparberg. ”Vägverket bör omgående förbättra statusen på Bergslagsdiagonalen”, heter det i rapporten till regeringen.

När det gäller tågtrafiken så pekar Länsstyrelsen på att sträckan Frövi-Hallsberg har den tyngsta belastningen av farligt gods i hela Sverige. Säkerheten är god, men eftersom järnvägarna går genom tätorterna Örebro., Kumla och Hallsberg så är riskerna betydligt högre.

Eftersom sårbarheter och risker också handlar om ekonomiska konsekvenser och allmänhetens förtroende för stat och kommun så tycker Länsstyrelsen att de största problemen med tågtransporter handlar om att tågen inte håller tiderna.

– Det är förödande för hela regionens utveckling (Mälar-Hjälmar-regionen) att den funktion som ska hålla regionen samman inte fungerar. Och detta i en tid då vi också ska hantera accelererande miljöproblem och därför locka allmänheten att åka tåg!

Vädrets makter har påmint Sverige om sårbarhet de senaste åren – även Örebro län. När det gäller stormar så har södra Närke varit hårt drabbat, men elavbrotten varade sällan längre än tolv timmar. Länsstyrelsen kommer nu också att utöka sin dialog med el-nätägare under året, men framhåller att kraven inte bara ska riktas mot dem.

– De hårda tidskraven ställs inte mot väghållarna. Det innebär att nätägarna får börja arbetet med att röja och öppna vägar för att sedan åtgärda skadade elledningar. Så kan det inte vara. Väghållarna måste få ett tydligare ansvar när det gäller att öppna blockerade vägar, skriver Länsstyrelsen i rapporten.För mer info: Claes Wahlberg, handläggare risk- och sårbarhetsrapporten, 019 – 19 38 69, 0705 – 58 99 09.


Hela riskrapporten

Här kan du ladda ner hela rapporten till regeringen om risk och sårbarhet i Örebro län (pdf) 23 sidor.
Risk- och sårbarhetsrapport Örebro län 2007
http://www.t.lst.se/NR/rdonlyres/E6EFD1DC-A30B-4A14-9084-B647336BCF2C/0/ROSrapport07.pdf