Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen säkerställer att vattnet från gruvområdet i Ersmarksberget renas

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 15:32 CET

Lappland Goldminers meddelade igår att de avvecklar gruvverksamheten i Ersmarksberget. Nu arbetar Länsstyrelsen för att säkerställa att reningen av vatten från gruvområdet upprätthålls till dess att efterbehandlingen är gjord och vattnet inte längre behöver renas. 

Gruvområdet i Ersmarksberget är ett prioriterat område enligt Länsstyrelsens program för efterbehandling av förorenade områden. Gruvan är en så kallad sulfidmalmsgruva där risk finns för spridning av metaller till närliggande sjöar och vattendrag. I dagsläget finns en reningsanläggning på plats i Ersmarksberget som säkerställer att metallhalterna i vattnet från området inte överskrider gällande riktvärden.

Efterbehandlingsplan lämnad till domstol

Då gruvan vid Ersmarksberget avvecklas ska bolaget efterbehandla gruvområdet enligt en fastställd efterbehandlingsplan. Efterbehandlingen syftar till att minska den avslutade verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön. Lappland Goldminers har en efterbehandlingsplan som lämnats till Mark- och miljödomstolen för att fastställas.

Lappland Goldminers meddelade den 24 november att brytning av guld i Ersmarksberget inte längre anses lönsamt. Bolaget kommer därför inte att återuppta någon gruvverksamhet på platsen.

Bifogas: Länsstyrelsens tillsynsmeddelande till Lappland Goldminers

För ytterliggare information:

Magnus Kristensson
Enhetschef, Miljöenheten
Länsstyrelsen Västerbotten
090-10 82 69

Emma Johansson
Miljöskyddshandläggare
Länsstyrelsen Västerbotten
090-10 71 41

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.