Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen tillstyrker Förbifart Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 09:32 CEST

Länsstyrelsen beslutade idag att tillstyrka Förbifart Stockholm, under förutsättning att vissa villkor för att minska påfrestningarna på miljön, naturen och kulturmiljön uppfylls.

- Bättre vägförbindelser förbi Stockholm är av hög prioritet för vår växande regions utveckling, säger landshövding Per Unckel. I en samlad bedömning finner vi att Förbifart Stockholm bäst tillgodoser behovet.

I ett tidigare skede i planprocessen yttrade sig Länsstyrelsen till fördel för alternativet Diagonal Ulvsunda. Därefter har Vägverket Region Stockholm valt att gå vidare med alternativet Förbifart Stockholm, med stöd av samtliga berörda kommuner. I det nu aktuella yttrandet till Vägverket i Borlänge, den sista beredningsfasen inför regeringen slutliga prövning, ger Länsstyrelsen Förbifart Stockholm sitt stöd.

- Läget är ett annat nu, säger Per Unckel. Liksom förra gången bedömer vi att det blir svårt att undvika en påtaglig skada på riksintresset kulturmiljö med alternativet Förbifart Stockholm. Men i en samlad bedömning där också riksintresset av en nord-sydlig vägförbindelse vägts in liksom det starka stödet från berörda kommuner anser vi att regeringen kan tillåta att Förbifart Stockholm byggs.

De villkor Länsstyrelsen föreslår att regeringen ska ställa för projektets genomförande gäller bland annat åtgärder för att skydda östra Mälaren som är Stockholmsregionens viktigaste vattentäkt, att schaktmassor under byggtiden så långt som möjligt ska transporteras sjövägen och att ett program ska tas fram för att begränsa hälsoeffekterna av tillkommande luftföroreningar.

Samtidigt föreslår Länsstyrelsen att regeringen beslutar att skydda Drottningsholms Kungsgård på Lovön som "värdefull fastighet" enligt förordningen om statliga byggnadsminnen. Därmed skulle hela det unika kulturlandskapet och inte bara de redan kulturminnesmärkta byggnaderna skyddas mot följdexploateringar i Förbifart Stockholms spår.

>> Läs yttrandet (PDF)
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/press/nordsydlig_yttrande_2007-08-16.pdf

För mer information kontakta:
Landshövding Per Unckel, tfn 070-620 70 90
Länsarkitekt Inger Holmqvist, tfn 070-655 54 26