Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsens har synpunkter på kommunens luftmätningar

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 11:35 CEST

Uppsala kommun rapporterar varje år till Länsstyrelsen resultatet av mätningarna av luftföroreningar på Kungsgatan samt genomförda åtgärder för att förbättra luftkvaliteten. I Länsstyrelsens svar till kommunen påpekar man bland annat att kommunen inte följer Naturvårdsverkets regler för hur mätning av utomhusluft ska ske.

Årets rapport visar att gränsvärdena för partiklar och kvävedioxid fortfarande överskrids, bland annat längs Kungsgatan.

- Kommunen mäter halterna av kvävedioxid endast en gång i veckan. Man följer därmed inte Naturvårdsverkets föreskrifter om att kontinuerlig mätning ska skevid minst en punkt om gränsvärdet för kvävedioxid överskrids eller det finns risk för att så kan ske, säger Daniel Melin, handläggare vid Länsstyrelsens miljöskyddsfunktion.

Länsstyrelsen påpekar också i sitt svar att det saknas en tidsplan och en redovisning av förväntade effekter av kommunens kommande åtgärder. De trafikmätningar som ligger till grund för beräkningarna bör förbättras. Informationen till kommunens innevånare om luftkvaliteten kan också förbättras och den bör presenteras väl samlad och lättåtkomlig.

För ytterligare information, se bif beslut samt kontakta:

Daniel Melin, handläggare miljöskyddsfunktionen, tfn 018-19 50 08