Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsens stora inventering klar – nu ökar chanserna att rädda uttern

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 11:05 CET

Nu har Länsstyrelsen lyckats fylla en kunskapslucka när det gäller hotade arter i länet.
Det handlar om Utter.

– Resultatet av höstens inventering är klar. Nu vet vi mer om var den finns och nu har vi mycket större chanser att skydda den – framför allt från trafikfällor, säger Inger Holst, som är Länsstyrelsens samordnare för åtgärdsprogram för hotade arter.

Kännedomen om utterns förekomst och utbredning i Örebro län har länge varit otillfredsställande. Under tre höstveckor 2006 genomfördes en barmarksinventering som omfattar hela Örebro län. 305 lokaler inventerades och säkra utterpår hittades på 54 av dessa (18 proent). Inventeringen visar på viktiga förekomster i bland annat Kvismaren, Svartån, Järleån, Sverkestaån och Rastälven.

Inventeringsmetodiken baseras på att spårtecken i form av spillning och spår eftersöks vid strategiska platser. Uttern markerar sina hemområden med spillning på stenar under broar, vid brofästen, på stenar utmed stränder med flera platser.
I samband med inventeringen kontrollerades broar intill trafikerade vägar.
– Möjlighet finns nu att minska antalet uttrar som blir offer för trafiken genom att åtgärder kan sättas in för att förbättra broar genom att anlägga faunapassager, säger Inger Holst.

Uttrar simmar inte gärna under broar men med en enkel spång eller stenar som placeras under bron väljer uttern att passera under bron istället för att ge sig upp vägen och i värsta fall bli påkörd.

Djurpassager ökar trafiksäkerheten genom att det sker färre viltolyckor. Samarbete har inletts med Vägverket samt Banverket om åtgärder vid utvalda broar.

Uttern var tidigare ett vanligt inslag i den svenska faunan. Under 50-talet började den dock minska drastiskt till följda av miljögifter, främst PCB. Sen 80-talet sker dock en ökning av antalet uttrar.

Inventeringen har utförts som en åtgärd inom det nationella åtgärdsprogrammet för utter.

Läs rapporten Utterinventering i Örebro län hösten 2006 (pdf) 3 MB
http://www.t.lst.se/NR/rdonlyres/8A725582-408F-44DB-AA2C-4611CA848371/0/Utterrapport_2007_3.pdf

Kontaktperson: Inger Holst, koordinator åtgärdsprogram hotade arter, 019- 19 35 45