Justitiedepartementet

Länsstyrelserna får i uppdrag att förhandla om mottagande av ensamkommande barn

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 10:40 CEST

Antalet ensamkommande minderåriga som söker asyl har ökat under de senaste åren. Trots de insatser som hittills gjorts finns det fortfarande ett stort behov av fler boendeplatser i kommunerna för mottagandet av barnen, såväl under den tid asylansökan prövas som efter det att ett eventuellt uppehållstillstånd har beviljats.

I syfte att öka antalet platser föreslås länsstyrelserna från och med den 1 januari 2011 ges ett utvidgat uppdrag att under Migrationsverkets ledning förhandla lokalt och regionalt med kommuner, kommunalförbund och andra berörda aktörer om mottagande av ensamkommande barn. För detta uppdrag tillförs länsstyrelserna 10 miljoner kronor.

- Det är fortsatt viktigt att få fler platser i kommunerna för ensamkommande minderåriga. Länsstyrelserna har bra lokalkännedom och nära kontakt med kommunerna i länet. Vi har goda erfarenheter från den nya ordningen att länsstyrelserna förhandlar om platser för det ordinarie flyktingmottagandet och tror därför att samma positiva effekt kan uppnås också när det gäller ensamkommande barn, säger migrationsminister Tobias Billström.

Utredning kring reformen om kommunernas ansvar för mottagande
Reformen om kommunernas ansvar för mottagande av ensamkommande barn har varit i kraft i mer än fyra år. Regeringen avser att påbörja en uppföljning av reformens genomförande under 2010.

Förkortade handläggningstider för prövningen av asylansökningar
Under 2009 och 2010 har Migrationsverket förkortat handläggningstiderna inom asylprövningen, främst till följd av utveckling av arbetssättet. Under det första halvåret 2010 var handläggningstiden i genomsnitt 4,5 månader, jämfört med närmare 9 månader 2008.

De förkortade handläggningstiderna innebär kortare väntan för asylsökande att få sin ansökan prövad och bidrar till att stärka rättssäkerheten. Förkortade handläggningstider leder också till att asylsökande vistas kortare tid i Migrationsverkets mottagande än vad annars skulle vara fallet. Det medför i sin tur minskade kostnader för mottagandet.

Jämfört med bedömningar som gjordes i samband med budgetpropositionen för 2010 antas nu antalet asylsökande bli fler 2011. Det får bland annat till följd att fler ansökningar behöver avgöras och att fler personer omfattas av Migrationsverkets mottagande. Därför föreslår regeringen att flera av Migrationsverkets anslag ökar 2011.


Kontakt:
Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
08-405 57 96
0702-61 30 84