Resenärsforum

Länstrafiken och resenärerna i konflikt om biljettsystem

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 09:57 CET

Länstrafikbolagen har under tio års tid investerat i egna lösningar på hur gemensamma biljetter ska se ut, så att det blir enkelt för resenärerna. Istället för en gemensam lösning har alla hittat på egna lösningar.

Resenärsforum konstaterar att länsbolagen gjort avsevärda felinvesteringar och att deras lösningar strider mot den av dem själva deklarerade avsikten att göra biljettsystemen enkla och användbara. En nyss färdigställd utredning inom branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har kommit fram till att de felinvesteringar som har gjorts förhindrar att den enkla lösningen för resenärerna åstadkoms. Därför är branschens slutsats att man är tvungen att fortsätta med de gamla odugliga systemen flera år till.

Resenärsforum konstaterar däremot att slutsatsen måste bli att felinvesteringarna måste åtgärdas på olika sätt, helst genom att ett nytt gemensamt system installeras omgående, helst inom ett år.

Resenärerna har väntat tillräckligt länge på ett bra och praktiskt system och trafikföretagen tar inte detta på allvar.  ”De leker i sina egna sandlådor”, säger generalsekreteraren i Resenärsforum, Kurt Hultgren. Till bilden hör att alla trafikföretagen numera är överens om målet att resandet med kollektivtrafik ska fördubblas till år 2020. För detta krävs att kollektivtrafiken blir tillräckligt attraktiv, enkel att använda.

”Länstrafiken kan inte fortsätta att vara full av krångel”, säger Kurt Hultgren. Politiker av alla schatteringar stöder också målet på fördubbling av kollektivresandet. Det visar en undersökning som Resenärsforum nyligen har företagit bland riksdagsledamöter och landstingspolitiker i hela landet.

Resenärsforum krävde vid branschkonferensen Persontrafik 2010, som hölls i Älvsjö senaste veckan, att en omedelbar minimiåtgärd måste vara att alla länsbolag accepterar kontokort som betalningsmedel för enstaka resor på alla bussar.  Det fungerar redan idag i vissa län, men tyvärr inte i de flesta länen, t ex inte i Stockholm. 

”Det är minst lika naturligt att betala en kollektivtrafikresa med kontokort som en parkering eller ett köp i Pressbyrån, ” säger Kurt Hultgren.

Kortbetalning ska kunna vara användbart överallt senast inom sex månader från nu. Det är Resenärsforums krav. Det verkar bara vara viljan som saknas. Krånglet måste elimineras – och det snabbt. Annars lär det inte bli någon fördubbling av kollektivresandet. Sms-biljettköp är en tidsödande och krånglig metod, som inte ger den enkelhet som kontokortsköp ger. Det är bara trafikföretagen som tycker att det är en bra metod, eftersom den är billig för dem.

Resenärsforum
Kurt Hultgren
Generalsekreterare
0707-88 44 77

Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, dem som kolletivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. Resenärsforum, som organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer, är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Organisationen samverkar med lokala pendlarföreningar. Mer information finns på www.resenarsforum.se.