Region Gävleborg

Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 2014-2025

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 15:36 CEST

Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 2014-2025 redogör för hur fördelningen av regionala medel (940 miljoner kronor för hela perioden) till infrastrukturen ska fördelas under åren. Dokumentet är politiskt och något som varje län ska upprätta på uppdrag av regeringen. 16 december ska Gävleborgs förslag  vara regeringen till handa och nu går Gävleborgs förslag ut på remiss.

Ett större fokus på att tillgodose samtliga medborgare och besökares behov har gjorts genom en avsevärt större satsning på kollektivtrafik och gång- och cykel. Kvinnor, män, flickor och pojkar får därför större möjligheter att genomföra de resor som är nödvändiga för att kunna leva och verka i länet. I enlighet med den Regionala utvecklingsstrategin är infrastrukturen och kompetensförsörjning utpekade drivkrafter för att nå regional tillväxt. Målsättningen med den nya länsplanen är att nå förbättrade kommunikationer inom länet men även över länsgränserna i pendlingstäta stråk som ett sätt att möjliggöra större tillgång till utbildning och arbete.

I regerings uppdrag till oss som gör de regionala planerna står det att vi ska planera för ett långsiktigt hållbart transportsystem. Det handlar om många saker. Bland annat ska systemet vara hållbart över tid (robust), bidra till miljövänligare transporter av människor och gods och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vi vill skapa förutsättningar för gävleborgare och besökare att röra sig i länet och över länsgränserna utan att uppleva onödiga begränsningar. Genom att tillgängliggöra och förbättra infrastrukturen för kollektivtrafiken samt gång- och cykelnäten i pendlingstäta stråk förbättrar vi möjligheterna att välja utbildning eller arbetsplats utan att behöva flytta. Samtidigt förbättras möjligheterna för länets arbetsgivare att hitta den kompetens de söker. Vi är medvetna om att alla inte kanske kan åka kollektivt i alla lägen, men förutsättningarna för de allra flesta ska finnas och vara en attraktiv och konkurrenskraftig valmöjlighet!

För att se remissförslaget

http://regiongavleborg.se/1/verksamhet/kommunikation-infrastruktur/lanstransportplan-2014-2025.html

Frågor:

Lena Wigren Utvecklingsstrateg, Infrastruktur

Telefon: 026-65 02 47, 072-5784112
Email: lena.wigren@regiongavleborg.se

Ruddammsgatan 30
Box 834, 801 30 Gävle
Tel: 026-65 02 00
Fax: 026-12 29 09

Region Gävleborg profilerar regionen och driver den regionala utvecklingen. Vi är ett kommunalt samverkansorgan mellan länets kommuner och landsting. Arbetet styrs av det regionala utvecklingsprogrammet.