SVEP, Svenska Värmepumpföreningen

Länstyrelsen i Jönköpings län undanröjer Värnamos kommuns beslut att inte bevilja en fastighetsägare borrtillstånd

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 14:02 CET

Ett flerfamiljshus i Värnamo uppvärms med olja idag. Kostnaden och miljöbelastningen är stor och fastighetsägaren avser att konvertera till ett energieffektivare och ekonomiskt lönsammare uppvärmningssystem och han valt bergvärme. Ansökan om borrtillstånd skickas in till kommunen och där han får avslag. Kommunens skäl för avslaget bygger på att ny elanvändning leder till hög miljöbelastning och att de anser att fjärrvärme är den bästa tekniken ur miljö och hälsosynpunkt. Kommunen refererar till en skrift utgiven av Energimyndigheten som har titeln Uppvärmning i Sverige 2006. Där framhålls att varje ny värmepump som ersätter olja drivs med el som produceras med kolkondens. Miljöbelastning från sådan el är hög och är därför ett sämre alternativ jämfört med fjärrvärme. Enligt kommunen skall den bästa tekniken användas och enligt kommunen är det fjärrvärme. I sammanhanget bör noteras att kommunen äger en stor andel av energibolaget som levererar fjärrvärme. I området där fastigheten är belägen planeras utbyggnad av fjärrvärme.

Fastighetsägaren kontaktar SVEP och överklagar kommunens beslut till länsrätten. Kommunens beslut ogillas av länsrätten eftersom kommunen inte kan visa att fjärrvärme i Värnamo är ett överlägset alternativ och det inte finns någon utredning som stöder kommunens argument. Länsstyrelsen skriver vidare att en befintlig värmepump som drivs med nordisk elmix har de bästa miljövärdena. En ny värmepump som ersätter olja medför däremot inte någon förändring av miljöpåverkan. Värnamo kommun skall överklaga beslutet.

Av ovan framgår att kommunens bedömning av värmepumpens miljöeffekt är bristfällig. De bygger beslutet på ett synsätt som gör att miljöbedömningen av el blir orimlig och kan leda till felaktiga beslut. Enligt Energimyndighetens rekommendation som finns publicerad på deras hemsida skall all el betraktas som el som produceras på marginalen, d v s kolkondens. Innebörden av denna rekommendation leder till synnerligen konstiga konsekvenser. Ett exempel på detta är om en fastighetsägare har en kombipanna, olja + el. Genom att tillämpa Energimyndighetens rekommendation för kombipannan bör fastighetsägaren enbart använda olja, vilket ger lägre miljöbelastning. Exemplet visar med all tydlighet att all el inte kan betraktas som att det produceras med kolkondens. Det skulle leda till ökad oljeanvändning och det strider mot intentionen som regering och riskdag har, d v s minskat oljeberoendet för vårt land. Kommunerna bör tillämpa riktlinjer som leder till att energieffektiva och miljövänliga system prioriteras och som minskar oljeberoendet. Av kommunens beslut i Värnamo framgår att felaktig miljöbedömning av el kan leda till felaktigt beslut där uppvärmningssystem som är energieffektiva och miljövänliga utesluts. Vi måste gå mot ett hållbart samhälle och kommunerna utgör en viktig aktör som kan påverka utvecklingen i rätt riktning. SVEP kommer därför att verka för att kommunerna och andra beslutsfattare informeras om fördelarna som värmepumpar har och att de utgör ett attraktivt alternativ.

Vi kommer fortlöpande att uppdatera informationen i ärendet så Du kan följa hur det går för fastighetsägaren.