Lärarhögskolan i Stockholm

Lärande genom möten

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 09:45 CEST

Vad händer i en distanskurs? Det blir allt vanligare att studera på distans. Vad händer i en distanskurs och vilka kommunikationsmönster visar sig? Hur kommunicerar lärare och studerande när de möts i klassrum och på webben? Vilken betydelse får kommunikationsmönstret för de studerandes möjligheter att lära? Vad tycker lärarna och de studerande själva om sina erfarenheter, och vilka möjligheter och begränsningar för kommunikation och lärande lyfts fram?


Eva Svärdemo Åberg visar i sin nyutkomna avhandling att förutsättningarna för kommunikation och lärande utgörs av ett socialt växelverkande samspel mellan två motstridiga krafter - intersubjektivitet och alteritet. Genom att pendla i olika grader mellan krafterna formas kommunikationen och de studerandes möjligheter att lära. Om samspelet mellan krafterna får slagsida åt något håll tenderar kommunikationen helt eller delvis att upphöra. Avhandlingen visar på möjligheter och begränsningar för kommunikation och lärande i både klassrumsmiljö och datorbaserad nätverksmiljö.

Boken vänder sig till alla intresserade av pedagogik och didaktik.

Eva Svärdemo Åberg är verksam vid Lärarhögskolan i Stockholm som lärarutbildare och forskare. Härnäst kommer hon att arbeta med forskningsprojektet Digitala läromedel och lärobjekt i svensk skola -brukarperspektiv, som ska analysera, beskriva och försöka förstå hur studerande använder olika digitala läromedel som verktyg för lärandet i undervisning. Projektet drivs av forskargruppen DidaktikDesign med anslag från KK-stiftelsen. Eva Svärdemo Åberg har tidigare studerat läs- och skrivsvaga elevers lärande och användning av datorer, funktionskompenserande hjälpmedel och digitala läromedel.

Titel: Lärande genom möten. En studie av kommunikation mellan lärare och studerande i klassrumsmiljö och datorbaserad nätverksmiljö.

Författare: Eva Svärdemo Åberg

Disputation: fredag 28 maj 2004 kl. 13.00
Lokal: Dahlströmsalen, Rålambsvägen 26, Lärarhögskolan i Stockholm.
Opponent: Professor Shirley Booth, Lunds universitet

För ytterligare information, kontakta Eva Svärdemo Åberg, 08-737 96 39 eller HLS Förlag, Marie-Anne Colliander, 08-737 56 65.