Broadcast Solutions in Europe

Lärare i Stockholm tjänar stora pengar på att sälja ut våra barns skolgårdar

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 17:58 CET

Nu ska de redan idag för små skolgårdarna halveras över hela Stockholm och i övriga Sverige. De ska bebyggas med bostäder. Engelbrektsskolan är först ut; pilotprojektet som skapar modell för skolor landet runt.  Det märkliga i denna historia är att det är en idrottslärare som är den drivande i projektet. Det kan bero på att läraren värdesätter sina höga konsultarvoden högre
än barnens hälsa.

Drivande i förtätningsprojektet med bostäder på skolgårdarna är läraren Göran Aspgren på Engelbrektsskolan. Genom det egna företaget www.goranaspgren.se har han byggbolagen som beställare av det egenutvecklade konceptet med nybyggnation på Sveriges skolgårdar, bl. a.  norska Veidekke i projektet Sädesärlan. Konsultuppdragen ger  läraren stora pengar.
   Inget fel i att tjäna pengar men det är knappast förenligt med god etik att en lärare lever gott på att försämra miljön och därmed hälsan för sina elever i Engelbrektsskolan och i de andra skolorna
som står på tur att få sina skolgårdar bebyggda enligt lärarens krassa affärsmodell.

Läraren egenutvecklade koncept ser bra ut på ytan men inte under

Huvudargumentet för att nybyggnationen av två stora husblock ska godkännas är att byggbolagen bjuder på en idrottshall mot att de får ta stora delar av skolgården i anspråk för nybyggnationen.
   Men under ytan är det eleverna som blir lidande. En stor del av deras skolgård försvinner mot att de får en idrottshall som de inte har mycket glädje av. Den får inte användas av eleverna under rasterna eller efter skoltid, enbart när de har schemalagd inomhusidrott. Under skoltid får eleverna nöja sig med
att trängas på en halverad skolgård som inte ger dem utlopp för sin överskottsenergi. Trots att all tillgänglig forskning betonar betydelsen av möjlighet till/utrymme för spontan lek och idrott. Förnekas barn detta får de sämre hälsa, nu och som vuxna, samt sämre skolresultat (sämre koncentration på lektionerna). Barnen måste ha ytor som medger att de får ut sin överskottsenergi – ”spring i benen”.

Allt detta sker med vissa politikers och tjänstemännens goda vilja. Nya bostäder bedöms vara viktigare än barnens rätt till ytor för fri och spontan lek. En av de mest entusiastiska till projektet är rektor på Engelbrektsskolan som helhjärtat stöder lärarens lukrativa bisyssla
- eller är det lärartjänsten som är  bisysslan?

Enligt Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (FP) finns det "glasklara regler" för hur rektorer ska agera i fråga om bisysslor – Jag kan inte uttala mig i enskilda fall. Men rektorer ska varje år tala med sina anställda om bisysslor. Sedan är det upp till rektorn att avgöra om bisysslan är lämplig.

Mot den bakgrunden kan man fråga sig vilken dold agenda som motiverar rektor att se mellan fingrarna på idrottslärarens mycket tvivelaktiga konsultverksamhet. Rollerna som idrottslärare och konsult åt byggbolagen går inte att förena utan att barnen kommer i kläm.

 – Det är svårt att se vilka som blir fördelarna för barnen i det hela, och skolan ska arbeta för barnen. Det hela verkar tveksamt, säger skolpolitikern Cecilia Obermüller (MP).

Bakgrund: Stockholms stad har sedan några år planerat att sälja mark i kvarteret Sädesärlan för att låta uppföra två flervåningshus, samt en idrottshall under jord. För att kunna göra det måste man dock halvera den fotbollsplan som skolungdomarna använder i dag.
– Vi anade oråd för ett par år sedan på ett möte då läraren stod och pratade om ombyggnationen. Han sa att det skulle bli mer "effektiv" idrottsyta för skolbarnen. Men det stämmer ju inte, halva planen försvinner ju, säger Carl-Filip Henriksson från föreningen Rädda Engelbrekt . *

Kontakt: Stefan Permander, 070-717 76 66 stefan@permander.com www.raddaengelbrekt.se