Lärarhögskolan i Stockholm

Lärarhögskolan går samman med universitetet

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 14:40 CET

Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms universitet har enats om ett förslag till hur Lärarhögskolans verksamheter ska föras över till universitetet. Idag har Lärarhögskolans styrelse fattat beslut om skrivelsen och på måndag väntas även universitetets styrelse ta motsvarande beslut. Därefter ställs skrivelsen till regeringen.
Nästa steg är att slå fast vilka nya institutioner som ska inrättas. För att kunna planera verksamheten upprättas därför ett särskilt interimistiskt organ under våren 2007. En sammanslagning av lärosätenas verksamheter är planerad till januari 2008.

De verksamheter vid Lärarhögskolan som ska inordnas i Stockholms universitet är utbildning av lärare, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare, vårdlärare samt en omfattande fristående kursverksamhet och uppdragsutbildning.

− Förslaget innebär ett nytt sätt att organisera lärarutbildning vid ett universitet, framhåller Ingrid Carlgren, rektor vid Lärarhögskolan. Det skapar helt nya förutsättningar för en utveckling av ämnesstudierna i lärarprogrammet samt för en integration mellan ämnesstudierna å ena sidan och ämnesdidaktiken och den verksamhetsförlagda utbildningen å den andra.

Förutom att skapa bättre förutsättningar för integration har viktiga utgångspunkter för förslaget varit att ge såväl studenter som lärare och forskare inom det utbildningsvetenskapliga området en tydlig identitet. Det handlar också om att åstadkomma en kraftfull förstärkning av den utbildningsvetenskapliga forskningen.

Sex eller sju nya utbildningsvetenskapliga institutioner inrättas. Dels fyra ämnesområdesinstitutioner och dels två eller tre ’pedagogiska’ institutioner inklusive universitetets nuvarande pedagogiska institution med utökad verksamhet. De nya institutionerna kommer att ingå i universitetets befintliga fakultetsorganisation.

Varje institution får ansvar för ett eller flera profilområden i lärarprogrammet eller något annat utbildningsvetenskapligt program. Verksamheten vid de utbildningsvetenskapliga institutionerna kommer att samordnas av ett särskilt organ, med ansvar för såväl grundutbildning som forskning.

– Jag är mycket nöjd med förslaget. Det skapar bättre förutsättningar för integrationen av ämnesteoretiska studier och utvecklingen av mer yrkesrelevanta ämnesstudier samt för Bolognaanpassningen av lärarutbildningen.

– Förslaget innebär också att lärarutbildningen får en tydlig institutionell inramning vid Stockholms universitet. Till de nya institutionerna kan det knytas fler disputerade ämneslärare vilket också ökar den totala andelen disputerade lärare inom lärarutbildningen. Det kommer på sikt bidra till att utveckla den utbildningsvetenskapliga forskningen, säger Ingrid Carlgren.

Samgåendeförslaget finns att läsa som pdf-fil här:
Ny organisation för Lärarhögskolans verksamhet 2007-02-01.

För mer information kontakta:

Ingrid Carlgren, rektor, Lärarhögskolan i Stockholm
Mobil 070-462 14 08, e-post rektor@lhs.se

Erik Nilsson, expert, Lärarhögskolan i Stockholm
Tel 08-737 56 39, Mobil 070-285 56 39, erik.nilsson@lhs.se

Bengt-Olov Molander, universitetslektor och medlem i styrgruppen, Lärarhögskolan i Stockholm
Tel 08-737 97 28, Mobil 070-841 68 56, bengt-olov.molander@lhs.se

Maud Bergman, informationschef
Tel 08-737 55 47, mobil 070-584 29 00, e-post maud.bergman@lhs.se

Linda Carlsson, presskontakt
Tel 08-737 55 30, mobil 070-329 76 63, e-post linda.carlsson@lhs.se

Lärarhögskolan i Stockholm utbildar lärare för alla skolformer, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare. Vi erbjuder fristående kurser, uppdragsutbildning och forskarutbildning. Högskolan bedriver forskning inom hela det utbildningsvetenskapliga området. Närmare 14 000 personer deltar i våra olika utbildningar under ett läsår och högskolan har cirka 700 anställda. I lärarutbildningen samarbetar vi med Stockholms universitet, fackhögskolorna samt skolor och kommuner i Stockholms län. Lärarhögskolan finns på Campus Konradsberg, som ligger centralt vid Rålambshovsparken på Kungsholmen.