Finansdepartementet

Lärlingsutbildning underlättar för ungdomar att komma ut i arbetslivet

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 09:20 CET

Expertgruppen för Studier i Samhällsekonomi


Trots en svag arbetsmarknad och tilltagande etableringsproblem för ungdomar sedan 1990-talet, har de som fullföljt en gymnasial yrkesutbildning haft goda chanser att få arbeten och även försäkra sig om en relativt hög inkomst. Det visar docent Jonas Olofsson och professor Eskil Wadensjö i sin rapport till Expertgruppen för Studier i Samhällsekonomi (ESS) Lärlingsutbildning - ett återkommande bekymmer eller en oprövad möjlighet? (ESS 2006:4).

I denna rapport till ESS förmedlar Olofsson och Wadensjö kunskaper och erfarenheter av lärlingsutbildning i och utanför Sverige. De svenska och internationella erfarenheterna talar för att en effektiv samverkan mellan skola och arbetsliv förutsätter att parterna kan enas i överenskommelser och att staten har en aktiv roll. Den gymnasiala lärlingsutbildning som kommer att introduceras i Sverige från halvårsskiftet 2007 rymmer fler sådana reglerande inslag och kan bli ett första viktig steg i en utveckling av en mera omfattande lärlingsutbildning.

En övergripande slutsats i rapporten är att gymnasial yrkesutbildning är betydelsefull såväl ur social som samhällsekonomisk synpunkt. De ungdomar som fullföljt en gymnasial yrkesutbildning har haft goda chanser att få arbeten och även försäkra sig om en relativt hög inkomst. Arbetsmarknadsutsikterna för dem som inte fullföljer gymnasieutbildning är däremot dystra. Det är därför allvarsamt att andelen av dem som börjar gymnasieskolan, men inte fullföljer studierna, har ökat påtagligt sedan 1990-talets början och nu gäller för närmare 3 av 10 ungdomar.

Ett viktigt motiv för att knyta utbildningen närmare till arbetslivet, så att eleven växelvis kan befinna sig i skola och i praktiskt arbete är, enligt Olofsson och Wadensjö, att andelen ungdomar som får del av en gymnasieutbildning sannolikt kommer att öka och att övergången till arbete och egen försörjning därmed kommer att underlättas. En närmare koppling mellan den kommunala gymnasieskolan och den statliga arbetsmarknadspolitiken är i detta sammanhang angelägen.

Jonas Olofsson är docent i ekonomisk historia och verksam vid Arbetslivsinstitutet och Lunds Universitet och Eskil Wadensjö är professor i nationalekonomi och verksam vid Institutet för Social Forskning vid Stockholms Universitet. I likhet med vad som gäller för alla rapporter till ESS svarar författarna för innehållet i rapporten och står själva för värderingar och slutsatser.


Kontakt:
Eskil Wadensjö
08-16 34 48


Jonas Olofsson
08-405 34 90
0733-462 451


Levi Svenningsson
ESS
08-405 11 52
070-681 28 58-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
ESS 2006:4 Lärlingsutbildning - ett återkommande bekymmer eller en oprövad möjlighet? (http://www.regeringen.se/sb/d/6189/a/72193)