Livsmedelsverket

Lättnader i krav för vatten i livsmedelsproduktion

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 10:28 CEST

Allt vatten som används i livsmedelsföretag behöver inte vara av dricksvattenkvalitet
- Det är vad vattnet ska användas till som avgör vilket regelverk som gäller, säger statsinspektör Christina Forslund vid Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket får ofta frågan om allt vatten som används i livsmedelsföretag behöver vara av dricksvattenkvalitet. Efter en ändring i vägledning till 7 § SLVFS 1996:6 (länk nedan) är svaret på den frågan är alltså nej.

Den tidigare skrivningen att vattnet alltid ska vara av dricksvattenkvalitet har ändrats. Ändringen innebär att olika krav kan ställas på vattnet beroende på vad det ska användas till. Företaget måste bedöma hälsofarorna i det enskilda fallet.


Om vattnet används till dricksvatten
Då gäller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Dricksvatten definieras bland annat som allt vatten avsett för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel (1a § SLVFS 2001:30).

Specialföreskrifter för vissa företag
Medan dricksvatten alltid måste uppfylla kvalitetskraven i 7 § SLVFS 2001:30 behöver annat vatten bara uppfylla samma kvalitetskrav - ha dricksvattenkvalitet - om andra föreskrifter än dricksvattenföreskrifterna kräver det.

Ett exempel är att vatten av dricksvattenkvalitet måste användas till alla ändamål på anläggningar som godkänns enligt Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om köttprodukter m.m. (SLVFS 1994:10) samt enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om hantering av mjölk och mjölkbaserade produkter (SLVFS 1994:13).

Liknande regler kan finnas i andra föreskrifter som riktar sig mot speciella produkter eller branscher.

- Det är alltså viktigt för varje livsmedelsföretagare att känna till vilka krav som ställs på vatten som används till olika ändamål på företaget eftersom kraven kan skilja dels från ändamål till ändamål, dels från företag till företag, säger Christina Forslund.


Undantag för små tillverkare/gårdsmejerier
De minsta tillverkarna av mjölkprodukter kan få undantag från att ha vatten av dricksvattenkvalitet med stöd av SLVFS 1994:13. Undantaget ges av tillsynsmyndigheten (kommunal nämnd) och gäller under förutsättning att det inte påverkar hygienen i verksamheten och produkternas säkerhet.

Eventuella undantag ska rapporteras till Livsmedelsverket, se vidare vägledningen om småskalig framställning av mjölk och mjölkprodukter.


Annat vatten
För vatten som vare sig omfattas av dricksvattenföreskrifterna eller de ovan nämna specialföreskrifterna gäller 12 § Livsmedelsförordningen LF (SFS 1971:807).

Enligt 12 § LF får endast vatten som är tjänligt som dricksvatten eller är av motsvarande bakteriologisk och hygienisk beskaffenhet användas vid rengöring, kylning eller annan hantering av livsmedel, om ej Livsmedelsverket medger annat.

Detsamma gäller vid rengöring och annan skötsel av utrustning som användes vid livsmedelshantering eller av livsmedelslokal eller annat utrymme där livsmedel hanteras.

Företaget bedömer hälsofaror
Vatten kan därför vara otjänligt som dricksvatten på grund av exempelvis fluorid men ändå kunna användas till rengöring.

- Med motsvarande bakteriologisk och hygienisk beskaffenhet enligt 12 § LF menas att företaget måste bedöma hälsofaror i det enskilda fallet. Detta för att säkerställa att vattnets kvalitet inte orsakar att livsmedlet förorenas eller blir otjänligt, säger Christina Forslund.

Egna provtagningsprogram går bra
12 § LF innebär att de som använder vatten från egen brunn till rengöring av till exempel en livsmedelslokal inte behöver följa den provtagningsfrekvens som krävs enligt dricksvattenföreskrifterna.

- De kan istället bestämma ett eget provtagningsprogram. I det ska de parametrar som är avgörande för att vattnets kvalitet inte orsakar att livsmedlet förorenas eller blir otjänligt ingå, säger Christina Forslund.

Livsmedelsverket kommer inte att ge ut några riktlinjer för vad som är lämpligt för olika tillfällen.

Rekommendationen är att man utgår från de parametrar som finns i SLVFS 2001:30 och tar bort de parametrar som inte är relevanta.


Ytterligare upplysningar:
Christina Forslund, statsinspektör, 018-17 55 15