BRÅ Brottsförebyggande Rådet

Lagändring har inte fått önskad effekt: Andelen som får utslussning före frigivning oförändrad

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 10:09 CEST

En lagändring som trädde i kraft i januari 2007 innebär att fler som sitter i fängelse ska slussas ut innan frigivning. Men hittills har Kriminalvården inte uppnått något sådant resultat. Första året efter reformen är andelen som fick utsluss samma som för fem år sedan. Det visar en uppföljning som Brå gjort på regeringens uppdrag.


Första tiden efter att en intagen lämnat fängelset är en särskilt kritisk period, då många återfaller i brott. Därför kan det vara viktigt med en utslussningsperiod före frigivning. Regeringen har under flera år uppmärksammat behovet av bättre frigivningsförberedelser från anstalt, där ett sätt är utslussning. Då får den intagne under kontrollerade former avtjäna sista delen av straffet utanför murarna, till exempel genom elektronisk övervakning eller i sluten missbruksvård.

Tre förändringar i kriminalvårdslagen
År 2007 ändrades kriminalvårdslagen så att fler intagna skulle kunna få utslussning. Sedan tidigare är det möjligt för dem med längre fängelsestraff att få avsluta str affet i hemmet med fotboja, en möjlighet som 2007 utvidgades till att även gälla dem med kortare fängelsestraff. Därutöver sänktes kraven för missbrukare att få vara på behandlingshem de sista månaderna före frigivningen och en ny utslussningsform, halvvägshus, infördes.

Andelen intagna som fick utslussning oförändrad
En uppföljning av effekterna det första året visar att antalet som får utslussning inte ökat, trots regeringens ambitioner. Inte heller den preliminära statistiken för första halvåret 2008 visar på någon nämnvärd ökning. Andelen av dem som dömts till minst sex månaders fängelse och som får utslussning är densamma som för fem år sedan - en tredjedel. Av alla intagna är det närmare 70 procent som är missbrukare, men bland dem &auml ;r det endast en fjärdedel som får utslussning.
- Det är beklagligt eftersom detta är en grupp intagna som verkligen behöver all hjälp de kan få för att inte återfalla. Vi har siffror som visar att cirka 85 procent av narkotikamissbrukarna i anstalt återfaller i ny lagföring inom tre år, säger Marcus Lundgren, utredare på Brå.

Trög start för halvvägshusen
Halvvägshus är en ny utslussningsform som öppnade på tre ställen förra året (Stockholm, Göteborg och Malmö) med sammanlagt 34 platser. De är avsedda för personer som har långa fängelsestraff och som saknar egen bostad. Hittills har det dock varit svårt att fylla platserna i Stockholm och Malmö, medan verksamheten kommit i gång bättre i Göteborg.

Flera skäl till att refor men inte har haft effekter
Enligt Brå:s bedömning kan det finnas flera skäl till att antalet intagna som fått utslussning inte ökat. Dels handlar det om bristande information till de intagna, liksom dålig tidsplanering från anstalternas sida. Dels är inte alla intagna motiverade till utslussning, vilket kräver aktiva motivationsinsatser från Kriminalvården. Men det främsta skälet är att Kriminalvården har svårt att hitta en balans mellan kraven på "säker verkställighet", där andelen som missköter sig eller avviker minimeras, och behovet av vård och behandling i syfte att minska risken för återfall efter frigivningen.
-Det är en svår avvägning. Men om utsluss bara beviljas till dem som är "säkra kort" när det gäller skötsamhet, blir konsekvensen att de med störst behov blir kvar i anst alt. Det är därför viktigt att Kriminalvården vidareutvecklar metoderna för att hantera och förebygga de risksituationer som utslussningen medför för dem som bedöms löpa en något större risk att missköta sig eller återfalla i brott, säger Erik Sundström, utredare på Brå.

Rapporten 2007 års reform för bättre utslussning i Kriminalvården kan laddas ner på www.bra.se

Ytterligare information: Stina Holmberg, enhetschef, 08-401 87 68, Marcus Lundgren, utredare, 08-401 87 57 eller Erik Sundström, utredare 08-504 454 23.

Fakta om volymförändringar
Det totala antalet som påbörjade utslussning var detsamma år 2007 som året innan (cirka 150 0 personer). Vissa förskjutningar mellan olika utslussningsformer kan dock konstateras. Antalet missbrukare som slussades ut på ett behandlingshem (så kallad vårdvistelse) minskade, från 706 år 2006 till 638 personer år 2007.

Antalet som fick utslussning med elektronisk fotboja i hemmet (utökad frigång) ökade från 366 personer år 2006 till 580 år 2007. Men samtidigt mer än fördubblades målgruppen för utökad frigång. Tidigare kunde endast de som hade minst 1,5 års strafftid få sådan utslussning. Nu består målgruppen av dem som har minst 6 månaders straff. Trots att antalet som fick utökad frigång ökade med drygt 200 personer minskade andelen av målgruppen som fick fotboja - från 19 till 13 procent.

Därtill kommer att antalet som slussades ut med s å kallad frigång minskade. Frigång är en utslussningsform, som inte berördes av reformen år 2007. Den innebär att den intagne under dagtid lämnar anstalten till exempel för arbete eller studier men är på anstalten kvällar och nätter. År 2006 slussades 453 personer ut med frigång, siffran år 2007 var 262.