STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

"Lagen måste tolkas utifrån sin intention"

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 09:44 CEST

En dom från Högsta Förvaltningsdomstolen i juni i år kan få stora konsekvenser för vissa assistansanvändare.

Domen gäller en person som var beviljad assistansersättning utifrån det så kallade femte grundläggande behovet (”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”) för hjälp med bland annat andning. Högsta Förvaltningsdomstolen slår fast att enbart personer med psykiska funktionsnedsättningar kan åberopa det femte grundläggande behovet.

- Det är mycket oroande om den här domen leder till en ny tolkning av lagen utifrån en alltför snäv definition av begreppet ”psykisk funktionsnedsättning", säger Katarina Bergwall, verksamhetsledare på STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige.

Gör Försäkringskassan en snäv tolkning av begreppet psykiska funktionsnedsättningar innebär det att vissa grupper som idag har personlig assistans enbart med stöd av det femte grundläggande behovet riskerar att förlora sina assistanstimmar vid en omprövning.

- Begrepp förändras över tid. Definitionen av "psykisk funktionsnedsättning" får inte påverka tillämpningen av en lag.

En konsekvens av den nya domen är nu att Försäkringskassan avvaktar nya tillämpningsanvisningar och därför har stoppat handläggningar av ärenden där personer söker personlig assistans utifrån det femte grundläggande behovet.

- Högsta Förvaltningsdomstolen ger i en tidigare dom en person med "måttlig utvecklingsstörning och autism" rätt att tillgodoräkna sig det femte grundläggande behovet. Den domen gäller naturligtvis fortfarande. Det visar att den aktuella domen inte kan generaliseras att gälla i alla situationer, säger Katarina Bergwall.

- Om Försäkringskassan gör en snävare tolkning av begreppet ”psykiska funktionsnedsättningar” än vad som var intentionen när lagen skrevs, så kommer lagen att tillämpas mer begränsande än vad som var tänkt. Det är viktigt att förstå att en dom bara kan tolkas om den görs med förståelse för lagtexten så som den var tänkt, säger Katarina Bergwall.

STIL är en ideell förening av personer med funktionsnedsättning. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. Vi kallar det Independent Living eller ett jämlikt medborgarskap. Personlig assistans är en mänsklig rättighet och ett verktyg för att leva det liv du vill. Därför är vi också ett rikstäckande icke-vinstdrivande assistanskooperativ.