ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Lagen om anställningsskydd bör ses över

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 15:07 CET

I antologin Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt har ITPS undersökt om det finns några samband mellan arbetsrätt, rörlighet och tillväxt och hur de i så fall ser ut. Rapporten består av nio kapitel skrivna av väletablerade forskare. En viktig slutsats är att rörlighet är bra för tillväxten och att det är önskvärt att öka graden av rörlighet.

En utgångspunkt för studien har varit att ta reda på i vilken mån arbetsrätten främjar eller hindrar rörligheten på arbetsmarknaden. Lagen om anställningsskydd (LAS), som infördes 1974, har medfört att tillsvidareanställd personal tenderar att stanna kvar längre på sina jobb. Samtidigt som rörlighet på arbetsmarknaden är bra för tillväxten visar forskningen också att en viss grad av trygghet i anställningen har produktivitetshöjande effekter.

– Svårigheten är att hitta en lämplig nivå för arbetsrättens reglering eftersom rörligheten vid en viss nivå påverkas negativt. Studier visar att hela 28 procent av de tillsvidareanställda i Sverige upplever sig vara inlåsta i oönskade yrken, säger Håkan Gadd, avdelningschef.

Studien visar att den svenska modellen med turordningsregler bidrar till att begränsa rörligheten på arbetsmarknaden och att det i sin tur kan vara en orsak till ohälsa. Bo Rothstein och Frida Boräng har i sitt kapitel uppmärksammat viktiga skillnader mellan det svenska och det danska systemet. I Danmark finns ingen motsvarighet till LAS turordningsregler. Det sämre anställnings­skyddet har däremot inte medfört någon upplevd otrygghet bland danska arbetare. Sverige har väsentligt högre sjukfrånvaro och den dramatiska ökning som ägt rum i Sverige sedan mitten av 1990-talet saknar motsvarighet i Danmark. Danska löntagare byter jobb betydligt oftare än svenska och enligt författarna kan den högre rörligheten i Danmark vara en förklaring till mindre arbetsrelaterad ohälsa och i förlängningen bättre ekonomisk tillväxt.

Sammanfattningsvis visar ITPS granskning av arbetsrättslagstiftningen att den svenska modellen står sig väl i den internationella konkurrensen men att den behöver justeras.

Hämta rapporten Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt på ITPS hemsida www.itps.se

För ytterligare information:
Björn Falkenhall, tel +1 310 566 2325, e-post bjorn.falkenhall@itps.se
Håkan Gadd, tel 063 16 66 38, e-post hakan.gadd@itps.se