TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Lagrådet ger TCO rätt om diskriminerande a-kasseförslag

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 09:40 CET

Regeringen måste presentera juridiskt hållbara argument till varför det inte skulle strida mot EG-rätten att ändra a-kassereglerna så att de missgynnar kvinnor. Det menar inte bara TCO – utan även Lagrådet, som idag lämnat sina synpunkter på regeringens lagrådsremiss.

Idag lämnade Lagrådet sitt yttrande över regeringens lagrådsremiss Finansiering av arbetslöshetsförsäkringen. I yttrandet tar lagrådet bland annat upp frågan om a-kasseförslagets förenlighet med EG-rättens förbud mot könsdiskriminering.

Precis som TCO anser Lagrådet att delar av a-kassereformen kan utgöra brott mot EG-direktivet 79/7/EEG om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet, eftersom den missgynnar en väsentligt större andel kvinnor än män. Lagrådet betonar att det nu ankommer på regeringen att visa att det inte rör sig om otillåten diskriminering och att åtgärderna är nödvändiga och lämpliga.

– Regeringen måste nu antingen backa från de diskriminerande delarna av förslaget, eller göra som lagrådet säger och presentera juridiskt hållbar argumentation för varför förslagen inte skulle strida mot EG-rätten, säger Samuel Engblom, TCO-jurist.

Och i det sammanhanget krävs det mer än att hävda statsfinansiella skäl.

– Den typ av argumentation som regeringen hittills har använt, generella påståenden om att regeringens politik syftar till att främja sysselsättningen i stort, har EG-domstolen underkänt i tidigare mål, säger Samuel Engblom.

För ytterligare kommentarer
Samuel Engblom, TCO-jurist
070-250 37 70