Sveriges Kommuner och Landsting

Lagrådet kräver konsekvensanalys av flygskatteförslag

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 17:22 CET

Den 17 mars yttrade sig lagrådet över regeringens förslag till flygskatt. Lagrådet konstaterar, på samma sätt som Sveriges Kommuner och Landsting, att det finns betydande brister när det gäller analys av förslagets konsekvenser.

Lagrådet pekar även på att det är ovisst om förslaget är förenligt med EUs statsstödsregler och att det därför inte går att förutspå om kommissionen kommer att godkänna statsstödet eller när det kan tänkas ske. Sammantaget anser Lagrådet att det inte kan tillstyrka lagförslaget om inte bristerna i form av konsekvensanalys rättas till.

Framförallt är det undantagen av flygplatser utanför stödområde A som kan fälla förslaget i EU-kommissionen. Ett troligt scenario, om regeringen trots den massiva kritiken mot flygskatteförslaget väljer att lägga fram det för riksdagen, är att de ursprungliga undantagen för flygningar från Norrlandskusten och Gotland tas bort. Detta skulle få direkta och mycket allvarliga konsekvenser för berörda orter.

– Regeringens förslag till skatt på flygresor har redan fått de konsekvenser som Sveriges Kommuner och Landsting tidigare sagt, säger Ulf Johansson, direktör på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.
– Det vill säga, flygbolag flyttar flyglinjer från Sverige till andra länder, med följd att svenska arbetstillfällen försvinner. I vissa regioner kommer flygskatten sannolikt att slå så hårt att linjeutbudet försämras eller att linjer läggs ner. Detta kommer att påverka tillgängligheten till och från våra regioner och därmed göra det svårare att attrahera nya företag till regionerna. Det går inte heller att påvisa några större miljövinster med anledning av förslaget.

– Med anledning av den massiva kritiken från både remissinstanser och lagråd, hoppas vi att regeringen tänker om och i stället tillsammans med övriga EU länder tar in flyget i EUs handelssystem med utsläppsrätter. EU jobbar intensivt med frågan och Sverige bör fokusera på detta arbete snarare än att hitta egna lösningar, avslutar Ulf Johansson.

Läs Lagrådets yttrande (pdf)
http://www.lagradet.se/yttranden/Skatt%20pa%20flygresor.pdf

För mer information: Fredrik Jaresved, avd. för tillväxt och samhällsbyggnad tfn:08-452 79 67, fredrik.jaresved@skl.se