Justitiedepartementet

Lagrådsremiss om genomförandet av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 15:53 CEST

Regeringen har beslutat att inhämta lagrådets yttrande över förslag om ändringar i bl.a. utlänningslagen. Lagrådsremissen behandlar genomförandet av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet i svensk rätt.

Skyddsgrundsdirektivet innehåller bestämmelser om vilka som ska beviljas skydd som flyktingar eller andra skyddsbehövande i medlemsstaterna och vilka rättigheter dessa ska få i medlemsstaterna.

Asylprocedurdirektivet innehåller bestämmelser om förfarandet. Den nuvarande lagstiftningen motsvarar i stora delar direktivens bestämmelser. Förslagen innebär en anpassning av utlänningslagen till direktivets bestämmelser genom att bl.a. en statusreglering införs. Detta innebär att utlänningar och andra skyddsbehövande ska kunna ges flyktingstatus respektive skyddsstatus.

Förändringar avseende handläggningen av utlänningsärenden som har betydelse för rikets säkerhet föreslås också. Dessa innebär att säkerhetsärenden enligt utlänningslagen ska handläggas på samma sätt som andra utlänningsärenden och kunna prövas av domstol. Särskilt kvalificerade säkerhetsärenden ska handläggas enligt lagen om särskild utlänningskontroll. Omfattande lagtekniska förändringar föreslås också.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Kontakt:
Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
08-405 57 96
0702-61 30 84

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Asyl (http://www.regeringen.se/sb/d/9688)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Genomförandet av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedursdirektivet (http://www.regeringen.se/sb/d/11383/a/129675)